Wyszukiwarka: podziękowania

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: podzięko­wania — zgromadziliśmy 174 teksty.

Nic tak nie pod­no­si na duchu, jak nies­podziewa­ne słowa wspar­cia płynące z ust oso­by, której byśmy o to nie po­dej­rze­wali.

____

Z de­dykacją i podzięko­waniami dla IBEL­LII :) 

myśl
zebrała 174 fiszki • 15 lipca 2010, 10:05

Z kimś, kto pa­suje do wys­tro­ju mo­jego wnętrza.

________________
Z podzięko­waniami dla mo­jej sios­try :) 

myśl dnia z 4 grudnia 2013 roku
zebrała 154 fiszki • 3 listopada 2010, 17:48

Złap wiatr w żag­le od trze­potu moich skrzydeł

________________
Z podzięko­waniami za myśl ~bystry76 

myśl
zebrała 120 fiszek • 13 października 2010, 23:04

A wie­czo­rem podziękuj za to cze­go dziś nie stra­ciłeś, wówczas do­wiesz się jak wiele masz 

myśl
zebrała 113 fiszek • 6 lutego 2011, 14:12

Ludzie i ludzie

Tam, gdzie du­ma - os­karżą Cię o litość.
Tam, gdzie po­kora - podziękują Ci za pomoc. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 19 czerwca 2010, 16:00

Mie­rzył ko­gut wy­sokością grzędy war­tość przy­jaźni, upo­jony zachwy­tami dos­tał roz­stro­jenia jaźni.
Za dnia dra­pał się na pióra z wro­gami, no­cami pasł ich za ap­lauz " gorący­mi podzięko­waniami ".
Wnet zwie­działo się całe podwórko, ja­kie miał nie­szcze­re za­miary, far­bo­wany był z niego lis, żądny pochwał bez miary. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 28 kwietnia 2013, 16:26

Co­raz częściej czuję się tak jak­by wszys­tko za mnie po­wie­dzieli już inni...
trud­no do­dać cośz de­dykacją i podzięko­waniem dla Da­miana `Huaquero 

myśl
zebrała 88 fiszek • 13 października 2010, 11:31

Wczo­raj ub­rałam się w naj­cu­dow­niej­szą suk­nię, jaką mogłam so­bie wy­marzyć przez te 26 lat - ut­kaną sta­ran­nie z Waszych słów, gestów, miłości - naj­piękniej­sze, co mog­liście mi dać...

___________________
Z podzięko­waniami dla Rodzi­ny i Przy­jaciół o wiel­kich sercach... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 5 czerwca 2010, 01:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wszystkie
Filtruj wyniki