Wyszukiwarka: poczucie winy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 723 teksty.

Cieka­wa for­ma gry,to przy­kuwający uwagę po­mysł,i poczu­cie humoru... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 kwietnia 2010, 18:39

Poczu­cie wi­ny dręczy su­mienie, lecz rzad­ko spływa po języku. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 21 kwietnia 2012, 10:48

Moim słabym punktem
jest sil­ne poczu­cie włas­nej wartości. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 października 2010, 09:29

Je­dyne co da­je mi poczu­cie wie­czności, to pióro i przy­sięga, że kar­tki nim nie pogwałcę. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 lutego 2010, 11:42

Kiedy Bóg roz­da­wał at­rakcyj­ność fi­zyczną ona stała w ko­lej­ce po poczu­cie hu­moru, wrażli­we ser­ce i lek­kie myśli. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 14 marca 2010, 17:59

Za­pom­niane śmie­chy, niewy­powie­dziane uczu­cia, poczu­cie żalu, że wszys­tko już skończo­ne i że nic już nie można zrobić.” 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 kwietnia 2010, 11:23

Cień skry­wa wiele ta­jem­nic, ściana mro­ku od­biera poczu­cie wol­ności a brak od­wa­gi na­kazu­je cze­kać na od­ro­binę światła. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 września 2011, 16:17

Pew­ność siebie nie za­leży od wyglądu, ani sta­nu po­siada­nia. Pew­ność siebie to poczu­cie ak­ceptac­ji i miłości. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 11 stycznia 2010, 17:37

Poczu­cie bez­pie­czeństwa - tra­cimy je, gdy wyp­ro­wadza­my się z rodzin­ne­go domu. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 maja 2010, 14:30

I wte­dy...


Pa­miętasz, ten deszczo­wy dzień?

...spadłeś mi jak­by z nieba, lek­ko mus­kając moją twarz krop­la­mi deszczu...
Zmyłeś ze mnie cały gniew, w za­mian za to dając ra­dość i poczu­cie bezpieczeństwa.
 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 czerwca 2011, 15:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 07:32Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli al­ko­hol fak­tycznie za­bija [...]

dzisiaj, 07:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Uczymy się na cudzych [...]

dzisiaj, 07:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 07:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Najwspanialszą drogą życiową jest [...]

dzisiaj, 07:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 07:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 07:20Irracja sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]