Wyszukiwarka: poczucie winy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 108 tekstów.

Chciałabym umieć uwodzić. Jak one. Zasnąć późne­go wie­czo­ru w cudzym łóżku i budząc się wczes­nym ran­kiem po pros­tu uciec. Bez ja­kiego­kol­wiek poczu­cia wi­ny. Całować do wo­li. Nie da­ne mi być neut­ralną do uczuć. Przykre..... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 grudnia 2010, 17:25

Poczu­cie wi­ny.. W tym mo­men­cie każdy mówi tyl­ko o Twoim wyb­ry­ku, mi­mo, że nikt nie wie, że zro­biłeś to Ty! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 września 2010, 13:05

Na­wet um­rzeć nie można bez poczu­cia winy... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2011, 22:06

Nie ma sen­su trwa­nie w poczu­ciu wi­ny, że po­pełni­liśmy ja­kiś błąd - kiedyś i tak um­rze­my, a to już nie będzie ta­kie istotne. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 lutego 2011, 23:56

Obok ciebie fun­kcjo­nuje niez­liczo­na ilość is­tot żywych, a ty wciąż czu­jesz się samotny.
Prze­cież lo­gicznym jest to, że sam z włas­nej wo­li nie za­biegasz o to pot­worne poczucie.
A jed­nak jes­teś sam.
Uśmie­chasz się, krocząc [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 października 2010, 08:42

Uza­leżniam się od życia i sukcesów.
Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania.
Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam.
Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 lipca 2010, 15:29

Bez poczu­cia wi­ny, ka­ra nie dotyka. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 stycznia 2013, 15:59

War­sza­wa, dziesiąte piętro jed­ne­go z bloków, mały, pros­tokątny pokój z wiel­kim ok­nem - miej­sce naszych po­tajem­nych spot­kań. Łóżko z wyb­lakłą pościelą, kil­ka sza­fek, ja­kieś roz­pru­te miśki, wiel­ka półka z książka­mi, bla­de sciany. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 sierpnia 2009, 13:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wszystkie
Filtruj wyniki