Wyszukiwarka: pocieszenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­cie­sze­nie — zgromadziliśmy 223 teksty.

Pat­rząc przez łzy za­wie­dzionej miłości na­wet naj­piękniej­szy mo­tyl oka nie pocieszy. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 17 kwietnia 2010, 09:43

Codzien­nie wrzu­cała na siebie tonę podkładu by po­dobać się każde­mu. Sta­wała się ład­na, lecz nikt nie oce­niał jej wnętrza. Zja­wił się On, po­cie­szył, gdy płakała; jej piękno spływało jak mar­na farba.
On mi­mo to dos­trzegł jej duszę.
Miłość nie pot­rze­buje makijażu. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 3 maja 2010, 17:41

Od­chudziłam nadzieję
ska­załam na głód cierpienie
a ra­dości pos­ta­wiłam kar­me­lowe lody
ale nie po­cie­szyła się długo
bo uk­radła je tęskno­ta
-
i znów rośnie 

myśl
zebrała 78 fiszek • 22 marca 2010, 20:08

... po drodze do gwiazd, zaw­sze wpierw, sięga­my ko­ron naj­wyższych drzew...


* to tak a pro­pos usłysza­nego zda­nia o nag­rodzie po­cie­sze­nia... i nie tylko... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 29 stycznia 2010, 00:08

Nie­szczęśli­wym jest łat­wiej w snach.
Tam przy­naj­mniej ich smut­nych oczu nie wy­tykają pal­ca­mi.
Tam przy­naj­mniej ich sa­mot­ność znaj­du­je dłonie sko­re do pocieszenia. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 28 grudnia 2010, 19:54

Nikt po za sa­mym sobą nie jest w sta­nie Ci pomóc. Nieważne ile słów usłyszysz, ile ra­mion przyj­dzie cię po­cie­szyć będziesz upar­cie cze­kał na parę oczu w której uto­piłeś siebie. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 września 2011, 12:21

Pocieszenie
Mo­ja bab­cia mówiła" gdy miałam 60 lat i byłam młoda..." 

myśl
zebrała 66 fiszek • 1 grudnia 2010, 14:26

Mała dziew­czyn­ka wróciła do do­mu od sąsiad­ki, której ośmiolet­nia córeczka niedaw­no tra­gicznie zmarła.
- Po co tam chodziłaś? - spy­tał brat.
- Żeby po­cie­szyć tę biedną panią.
- A w ja­ki sposób Ty mogłaś ją pocieszyć?
- Usiadłam jej na ko­lanach i płakałam ra­zem z nią.

Cza­sem nie pot­rze­ba słów... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 6 grudnia 2009, 12:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wszystkie
Filtruj wyniki