Wyszukiwarka: pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 337 tekstów.

i kiedy od­ległość za­mieniasz na se­kun­dy tęsknoty
i w ty­siącu spoj­rzeń szu­kasz te­go jednego
choćbyś zbłądził wśród gwa­ru uśmiechów
je­dyny tu­lisz do serca
i łzę pożeg­na­nia głas­kasz wspomnieniem

wiesz, że kochasz...
- niebo masz dwa kro­ki bliżej 

myśl
zebrała 259 fiszek • 12 lutego 2013, 23:50

łez pożeg­na­nia kilka
roz­darte wspomnienia
cisza- niczym pow­ro­tu obietnica
na do widzenia


[*] 

myśl
zebrała 161 fiszek • 20 stycznia 2011, 23:00

Uwiel­biała szar­pać go za koszulkę, wkładać zmarznięte dłonie pod kap­tur.. widzieć ten je­go szel­mow­ski uśmiech, gdy ba­wiła się troczka­mi od je­go ulu­bionej blu­zy. Była nap­rawdę szczęśli­wa. Te­raz wie, że to wszys­tko było jej chorą wyob­raźnią.. Że gdy od­szedł bez pożeg­na­nia, w kie­sze­ni tej wyima­gino­wanej blu­zy zos­ta­wiła swo­je serce.. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 22 marca 2010, 16:19

Nie na każde żeg­naj da się od ra­zu pożegnać. 

myśl dnia z 18 listopada 2012 roku
zebrała 113 fiszek • 17 marca 2011, 16:04

Może nad­szedł już czas, by po­godzić się z fak­tem,
że nawza­jem ro­bimy so­bie w głowie niepot­rzeb­ny bur­del i po pros­tu się pożegnać? 

myśl
zebrała 110 fiszek • 1 października 2010, 19:15

Smu­tek nie od­chodzi sam... to ty mu­sisz go pożeg­nać, poz­wo­lić mu odejść... 

myśl dnia z 3 lipca 2014 roku
zebrała 104 fiszki • 22 października 2010, 19:46

Wiesz, ser­ce nie przy­wykło do pożeg­nań.. Ale cza­sem i na te os­tatnie kil­ka słów człowieka nie stać.. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 12 lutego 2013, 17:38

W wieku 10 lat zaczęła ma­lować ob­raz. Każde­go ro­ku do­malo­wywała jed­no naj­ważniej­sze wy­darze­nie. Po 70 la­tach skończyła go. Jej oczom uka­zała się har­mo­nia chaosu. Ob­raz był tak piękny, że pos­ta­nowiła go sprze­dać. Nikt go jed­nak nie ku­pił, dla wszys­tkich oka­zał się zbyt nierealny.
Życie człowieka jest zbiegiem ko­loro­wych plam na płótnie cza­su. Zro­zumiane tyl­ko dla nas, z przesłaniem na pożegnanie. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 31 maja 2010, 21:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wszystkie
Filtruj wyniki