Wyszukiwarka: pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 126 tekstów.

W wieku 10 lat zaczęła ma­lować ob­raz. Każde­go ro­ku do­malo­wywała jed­no naj­ważniej­sze wy­darze­nie. Po 70 la­tach skończyła go. Jej oczom uka­zała się har­mo­nia chaosu. Ob­raz był tak piękny, że pos­ta­nowiła go sprze­dać. Nikt go jed­nak nie ku­pił, dla wszys­tkich oka­zał się zbyt nierealny.
Życie człowieka jest zbiegiem ko­loro­wych plam na płótnie cza­su. Zro­zumiane tyl­ko dla nas, z przesłaniem na pożegnanie. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 31 maja 2010, 21:58

Jeszcze je­den po­całunek.Jeszcze je­den uścisk dłoni.
Na pożegnanie.
Za­nim się ro­zej­dziemy,każdy w swo­ja stronę.
W os­tatni dzień la­ta,na przy­wita­nie jesieni 

myśl
zebrała 90 fiszek • 8 września 2010, 00:01

"Nigdy cię nie za­pomnę" - szepnął na pożegnanie
Po czym ska­sował to,co mogło ją przy­pomi­nać.Zos­ta­wił kil­ka mi­gawek,wspólnie przeżytych chwil,tych które naj­bar­dziej kochał.
"Zaw­sze będę cię strzegł,jes­tem twoim aniołem" - mówił
Ona wierzyła.
Te­raz sa­mot­nie błąka się,szu­kając niewi­docznych śladów stóp

Czy uwie­rzyć,że czas nie wy­maże z pa­mięci,a dusza kro­pelkę miłości na dnie zatrzyma... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 22 października 2010, 00:06

Na­jok­rutniej­sze pożeg­na­nie - gdy od­chodząc słyszy­my ‘życzę ci wszys­tkiego najlepszego’. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 18 lutego 2010, 21:46

...słowa tak wiele w życiu znaczą, cza­sami jed­no źle wy­powie­dziane, źle zro­zumiane...może złamać, zniszczyć czy­jeś życie...
Odtwórz


to tak na "pożeg­na­nie"...ser­cem poz­dra­wiam i DZIĘKUJĘ za wszystko... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 31 lipca 2011, 00:10

Nie wie­dzieć cze­mu, kocha­nie, słod­ka miłość zos­ta­wiła nam na pożeg­na­nie gorzkie rozczarowanie. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 7 listopada 2010, 16:31

Mu­siał odejść, choć nie wyob­rażał so­bie życia bez niej. Wie­dział, że od­chodząc dzi­siaj może już nig­dy więcej nie zna­leźć klucza do jej ser­ca. Cier­piał, bo po raz ko­lej­ny los udo­wod­nił mu, jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 września 2009, 21:55

Os­tatnia dro­ga, choć nie na włas­nych nogach
Sen wie­czny bez snów
Na mar­twym ciele żywych kwiatów pęk
Przez łzy kil­ka niewy­raźnych słów
Niep­rzes­pa­na noc, niewys­pa­ny dzień
Os­tatnie pożeg­na­nie - bez po­dania ręki
No­wy nag­ro­bek, ko­lej­ny znicz - strażnik pamięci 

myśl
zebrała 54 fiszki • 5 maja 2010, 17:17

Cza­sem od­chodzi­my nie żeg­nając się wca­le. Cza­sem pożeg­na­nie nie ma większe­go znacze­nia, gdy ma­my tak wiele wspom­nień do stracenia... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 19 lutego 2011, 13:27

Naj­chłod­niej­szy wiatr ser­ce og­rzać potrafi
Gdy wysłany całus od Ukocha­nej na pożegnanie
Wraz z tym wiat­rem do ser­ca trafi…

Odtwórz  

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 września 2012, 13:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:24wdech sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 17:19shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:16karaczan19 sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 17:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 17:12Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:11shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:10wdech sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 17:09Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:08wdech sko­men­to­wał tek­st nieokrzesanej treści, czas mi­ja [...]

dzisiaj, 17:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]