Wyszukiwarka: piękne prawdziwe słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piękne praw­dzi­we słowa — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Czy ktoś ro­zumie pojęcie miłości ? 
Ciągle dążę do roz­wikłania tej za­gad­ki... jes­tem gdzieś pośrod­ku, da­leko mi do me­ty, jed­nakże mogę stwier­dzić, że praw­dzi­wa miłość to ta pier­wsza, pier­wsze spoj­rze­nie w oczy, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 113 fiszek • 12 lipca 2010, 11:51

Słowa mogą być piękne, ale tyl­ko wte­dy są praw­dzi­we, gdy pot­ra­fimy oka­zywać je w czynach. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 26 kwietnia 2010, 15:07

Piękne słowa to te, które są praw­dzi­we i dobre.
Nie myl ich z słowa­mi ład­ny­mi, pop­rawnie dobranymi. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 19 kwietnia 2010, 05:39

Są w życiu dni które mogły być piękne, ale nie były.
Są uczu­cia które dać po­win­ny szczęście a nie dały.
Są za­walo­ne nauką no­ce, po­ran­ki gdy nie chce się wstać a trze­ba, obo­wiązki których [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 lutego 2011, 10:19

Przy­jaźń to nie jest tyl­ko piękne słowo. Wy­ryte na kar­tach En­cyklo­pedii. Przy­jaźni nie można ku­pić,za naj­większą gotówkę. Nie jest pre­zen­tem od lo­su,nie jest mas­kotką która z biegiem lat niszcze­je. Praw­dzi­wa przy­jaźń trwa [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 maja 2010, 14:12

"Wróciłeś"

Czułam Cię blis­ko siebie,
byłeś w no­cy obok mnie,
za­sypiając trzy­małam moją dłoń na Two­jej piersi,
a Ty de­likat­nie swoją dłonią gładziłeś mnie po włosach...
Zasnęłam ta­ka szczęśli­wa i bezpieczna.
Zasnęłam w Twoich ramionach.
Zasnęłam tak moc­no wtulona [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 lipca 2009, 14:34

Wie­czo­rem,wy­pełniasz mój pokój ma­gią.Em­pa­tia,wspólne myśli i słowa,urzeczy­wis­tniają nasze prag­nienia.Jest to jak...in­ny,piękny świat.Świat praw­dzi­wego szczęścia i szcze­rej miłości.Chciałbym po­zos­tać w tym ma­gicznym świecie już na zawsze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 listopada 2009, 14:52

świat jest piękny,bo dał mi Ciebie.
Nie wiem ko­mu mam dzięko­wać za to,że zesłał mi Cię na mo­je życie,ale z pew­nością dzięko­wałabym do końca swych dni.
Bo jes­teś kimś wyjątko­wym,kimś, ko­go po raz pierwszy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2010, 13:46

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki