Wyszukiwarka: piękne prawdziwe słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piękne praw­dzi­we słowa — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Czy ktoś ro­zumie pojęcie miłości ? 
Ciągle dążę do roz­wikłania tej za­gad­ki... jes­tem gdzieś pośrod­ku, da­leko mi do me­ty, jed­nakże mogę stwier­dzić, że praw­dzi­wa miłość to ta pier­wsza, pier­wsze spoj­rze­nie w oczy, [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 111 fiszek • 12 lipca 2010, 11:51

Słowa mogą być piękne, ale tyl­ko wte­dy są praw­dzi­we, gdy pot­ra­fimy oka­zywać je w czynach. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 26 kwietnia 2010, 15:07

Piękne słowa to te, które są praw­dzi­we i dobre.
Nie myl ich z słowa­mi ład­ny­mi, pop­rawnie dobranymi. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 19 kwietnia 2010, 05:39

Są w życiu dni które mogły być piękne, ale nie były.
Są uczu­cia które dać po­win­ny szczęście a nie dały.
Są za­walo­ne nauką no­ce, po­ran­ki gdy nie chce się wstać a trze­ba, obo­wiązki których [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 lutego 2011, 10:19

Przy­jaźń to nie jest tyl­ko piękne słowo. Wy­ryte na kar­tach En­cyklo­pedii. Przy­jaźni nie można ku­pić,za naj­większą gotówkę. Nie jest pre­zen­tem od lo­su,nie jest mas­kotką która z biegiem lat niszcze­je. Praw­dzi­wa przy­jaźń trwa [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 maja 2010, 14:12

Duużo pisze się o miłości, przy­jaźni. I to bar­dzo często tej zra­nionej, żad­ko kiedy praw­dzi­wej. Życie nie opiera się tyl­ko na tych dwóch rzeczach, oczy­wiście, one po­win­ny nas zaw­sze kiero­wać, bo są [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lutego 2010, 21:17

Bar­dzo ciężko jest z myślą, że ktoś, ko­go bar­dzo kocha­my i jest całym naszym światem, kocha ko­goś całkiem in­ne­go, ko­goś całkiem ob­ce­go dla nas...
I wte­dy tak og­romnie prag­niemy te­go ciepła, po­całun­ku, przytulenia, [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lutego 2010, 20:52

"Wróciłeś"

Czułam Cię blis­ko siebie,
byłeś w no­cy obok mnie,
za­sypiając trzy­małam moją dłoń na Two­jej piersi,
a Ty de­likat­nie swoją dłonią gładziłeś mnie po włosach...
Zasnęłam ta­ka szczęśli­wa i bezpieczna.
Zasnęłam w Twoich ramionach.
Zasnęłam tak moc­no wtulona [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 lipca 2009, 14:34

1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki