Wyszukiwarka: pióro

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pióro — zgromadziliśmy 151 tekstów.

Tak. Kiedyś był mrocznym czar­nym aniołem, który mi­mo połama­nych skrzy­deł, jak­by na przekór roz­jaśniał świat. Te­raz zszarzał i zaczął gu­bić po drodze pióra, te­raz stał się tłem świata w które­go cen­trum się kiedyś znaj­do­wał. Te­raz zni­kał we mgle która spra­wiała, że resztki piór z je­go skrzy­deł za­makały i brzydły co­raz bardziej. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 października 2010, 23:41

Lep­szy wol­ny gołąb , niż pióra w gar­dle . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 kwietnia 2011, 20:58

Za­gubi­my się w cza­sop­rzes­trze­ni wraz z wszys­tki­mi rzecza­mi na nas wska­zujący­mi. W pożarze spłonie wszys­tko to, co kruche i zniszczy się to, co trwałe. Pożółknie pa­pier w ka­len­darzach i złamią się wie­czne pióra. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 marca 2011, 17:52

Jes­tem is­totą. Is­totą w rękach Bo­ga, tak jak każdy z Nas. Każda is­to­ta dos­ta­je swoją własną księgę, oraz swo­je włas­ne pióro. Nie każda is­to­ta dos­ta­nie ty­le at­ra­men­tu, ile so­bie zażyczy. Ale każda is­to­ta, dos­ta­nie szansę, aby wy­korzys­tać at­ra­ment naj­le­piej, jak tyl­ko potrafi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 kwietnia 2010, 19:05

Kołdra. Zwykłe pióra i ka­wał ma­teriału, kto­re za­pew­niały większą ochronę przed pot­wo­rami niż ja­kakol­wiek zbroja. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 marca 2011, 19:45

Dużo mógłbym ci na­pisać,ale nie chcę używać at­ra­men­tu i pióra.Mam nadzieję,że zo­baczy­my się niedługo i wte­dy...po­roz­ma­wiamy osobiście. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 stycznia 2010, 10:09

Nie szu­kaj duszy w jej oczach, bo ona nie ma duszy… Prze­mieniła ją w słowa, które następnie prze­lała na pa­pier i umieściła w przed­sta­wionych pos­ta­ciach.
Więc jeśli chcesz ją nap­rawdę poz­nać to przeczy­taj coś co wyszło spod jej pióra... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 grudnia 2009, 17:42

Roz­sy­pane pióra anioła poz­bieram
poskładam w całość,
wte­dy mój anioł uniesie mnie
ja mu za to podzięko­wać chce ...

Dzięku­je Aniele...da­jesz mi tak wiele 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lutego 2011, 20:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki