Wyszukiwarka: ostatnie pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tatnie pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 42 teksty.

Wiesz, ser­ce nie przy­wykło do pożeg­nań.. Ale cza­sem i na te os­tatnie kil­ka słów człowieka nie stać.. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 12 lutego 2013, 17:38

- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 92 fiszki • 13 października 2009, 18:11

Jeszcze je­den po­całunek.Jeszcze je­den uścisk dłoni.
Na pożegnanie.
Za­nim się ro­zej­dziemy,każdy w swo­ja stronę.
W os­tatni dzień la­ta,na przy­wita­nie jesieni 

myśl
zebrała 90 fiszek • 8 września 2010, 00:01

Przy pożeg­na­niu naj­gor­sze jest pat­rzeć w oczy oso­by, którą kochasz i zda­wać so­bie sprawę, że widzisz je os­tatni raz ... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 maja 2010, 22:11

Os­tatnio ludzie od­chodząc, za­pomi­nają się pożegnać.. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 30 listopada 2010, 19:40

Mu­siał odejść, choć nie wyob­rażał so­bie życia bez niej. Wie­dział, że od­chodząc dzi­siaj może już nig­dy więcej nie zna­leźć klucza do jej ser­ca. Cier­piał, bo po raz ko­lej­ny los udo­wod­nił mu, jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 września 2009, 21:55

Os­tatnia dro­ga, choć nie na włas­nych nogach
Sen wie­czny bez snów
Na mar­twym ciele żywych kwiatów pęk
Przez łzy kil­ka niewy­raźnych słów
Niep­rzes­pa­na noc, niewys­pa­ny dzień
Os­tatnie pożeg­na­nie - bez po­dania ręki
No­wy nag­ro­bek, ko­lej­ny znicz - strażnik pamięci 

myśl
zebrała 54 fiszki • 5 maja 2010, 17:17

Gdy­bym wie­działa, że to spot­ka­nie będzie naszym os­tatnim, wyglądałoby całkiem inaczej.
Całkiem inaczej bym się z nim pożegnała... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 października 2010, 20:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki