Wyszukiwarka: ostatnie pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tatnie pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 441 tekstów.

Jakże często w prośbie o os­tatnie spot­ka­nie za­war­ta jest nadzieja na usłysze­nie słowa „zostań”. 

myśl
zebrała 454 fiszki • 30 listopada 2010, 07:23

Życie by­wa jak os­tatnie piętro wieżow­ca z wi­dokiem wiel­kiej urody…
Z tym, że jed­ni wjeżdżają so­bie nań windą… dru­gim pi­sane są schody. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 19 stycznia 2012, 11:09

wielką sztuką jest mieć os­tatnie słowo przyz­nając rację dru­giej osobie 

myśl
zebrała 118 fiszek • 24 grudnia 2010, 15:28

Dla niego liczyło się jej pier­wsze spoj­rze­nie, dla niej liczy się je­go ostatnie. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 19 stycznia 2013, 01:27

Poz­nać, to małe pi­wo, ale roz­poznać cha­rak­te­rek Ko­biety, to roz­wiązać os­tatnie za­gad­ki świata . 

myśl
zebrała 105 fiszek • 27 maja 2011, 13:40

Blis­kość jest jed­nym z naj­piękniej­szych darów, ja­ki człowiek może ofiaro­wać dru­giej oso­bie. To ta­kie ważne da­wać siebie ko­muś, kto nie pog­wałci człowie­czeństwa. Bo­wiem w łóżku nie ma re­guł, za­sad ani gra­nic. Jednakże [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 100 fiszek • 1 września 2010, 15:16

Wiesz, ser­ce nie przy­wykło do pożeg­nań.. Ale cza­sem i na te os­tatnie kil­ka słów człowieka nie stać.. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 12 lutego 2013, 17:38

Żądni krwi zag­ryzą os­tatnie żywe ser­ce we włas­nym stadzie. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 19 sierpnia 2011, 17:17

W wieku 10 lat zaczęła ma­lować ob­raz. Każde­go ro­ku do­malo­wywała jed­no naj­ważniej­sze wy­darze­nie. Po 70 la­tach skończyła go. Jej oczom uka­zała się har­mo­nia chaosu. Ob­raz był tak piękny, że pos­ta­nowiła go sprze­dać. Nikt go jed­nak nie ku­pił, dla wszys­tkich oka­zał się zbyt nierealny.
Życie człowieka jest zbiegiem ko­loro­wych plam na płótnie cza­su. Zro­zumiane tyl­ko dla nas, z przesłaniem na pożegnanie. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 31 maja 2010, 21:58

Jeszcze je­den po­całunek.Jeszcze je­den uścisk dłoni.
Na pożegnanie.
Za­nim się ro­zej­dziemy,każdy w swo­ja stronę.
W os­tatni dzień la­ta,na przy­wita­nie jesieni 

myśl
zebrała 90 fiszek • 8 września 2010, 00:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną

dzisiaj, 01:13karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jak

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie to za­pomi­nal­scy. W większości [...]

dzisiaj, 00:49krysta sko­men­to­wał tek­st Cenzura co­raz moc­nej przy­tula. Krys­ty­na [...]