Wyszukiwarka: optymistyczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: op­ty­mis­tyczne — zgromadziliśmy 73 teksty.

Chciałoby się op­ty­mis­tycznie pisać,
lecz pióro nie ma uśmie­chniętej twarzy,
a Ty piór, by móc wzlecieć... 

myśl
zebrała 93 fiszki • 14 sierpnia 2010, 23:57

Nie wiado­mo skąd i tym bar­dziej nie wiado­mo dlacze­go, po ty­siącu niep­rzes­pa­nych no­cy i mi­lionie przepłaka­nych dni, przychodzi w życiu ta­ki mo­ment, w którym po­jawia się uśmiech.


Uśmiech ten naj­szczer­szy spośród ulu­bionych uśmiechów świata; ten niosący ze sobą op­ty­mis­tyczny zwias­tun nieba­nal­ne­go przyszłego piękna życia, które uk­ry­te jest na dnie ser­ca każde­go człowieka.
Zwias­tun go­towości do dal­sze­go po­nosze­nia ce­ny obieca­nego wie­czne­go szczęścia. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 sierpnia 2010, 17:55

Za­kocha­ni widzą świat op­ty­mis­tycznie , kochający realis­tycznie . 

myśl
zebrała 52 fiszki • 10 listopada 2010, 20:42

Op­ty­mis­tycznie i z hu­morem pod­chodząc do życia, to tak spra­wy wyglądają: gdy ptak na­robi Ci na głowę, to ciesz się że...kro­wy nie latają. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 czerwca 2011, 02:26

Op­ty­mis­tycznie pat­rzeć na życie to cie­szyć się każdą chwilą.
Pe­symis­tycznie, to narze­kać na wszystko.
Realis­tycznie, to do­ceniać swo­je siły i słabostki.
A Ty po pros­tu tyl­ko żyjesz...
Zrób coś ze swoim życiem, póki pot­ra­fisz nad nim panować! 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 czerwca 2010, 13:03

Op­ty­mis­tyczne pat­rze­nie na świat spra­wia, że w naszym życiu po­jawia się tęcza na­wet wte­dy, gdy na niebie tworzy się wir zmartwień. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 października 2010, 15:05

Człowiek op­ty­mis­tycznie nas­ta­wiony do życia na­wet w "sza­rości dni" dos­trzeże ja­kiś ko­loryt...pe­symis­ta jest niepop­rawnym dal­to­nistą ! 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 października 2011, 07:40

To, że jes­tem pe­symis­tką nie oz­nacza, że nie mam pra­wa mieć op­ty­mis­tycznych myśli . 

myśl
zebrała 41 fiszek • 19 lipca 2010, 18:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki