Wyszukiwarka: odejść bez słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: odejść bez słowa — zgromadziliśmy 65 tekstów.

Szczyt bezczelności
Odejść bez słowa,
budząc nadzieje namiętności. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 22 sierpnia 2010, 16:19

Podzieliła z Nim swój świat. Nieśmiało po­wie­rzyła Mu tę część, która zaw­sze była niedostępna dla ob­cych. Kiedyś pragnął, aby opo­wiadała Mu o każdym naj­mniej­szym marze­niu. Zaufała i wyz­nała naj­większe. Może odejść każdy, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 69 fiszek • 16 grudnia 2010, 16:50

Naj­gor­sze to na­robić ko­muś nadzieji, a po­tem tak po pros­tu odejść bez słowa.. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 10 czerwca 2010, 12:36

Jak pies
Cze­kasz wier­nie pod drzwiami je­go domu.
- Otwórz! Już się wy­biegałam! - mer­dasz we­soło ogon­kiem od progu.
A on zno­wu bie­rze cię na ręce, tu­li, głaszcze, pieści słowa­mi bez powodu.
By po­tem zno­wu na ciebie krzyczeć, przek­li­nać, bić cię po kryjomu.
A ty w kącie cicho skom­lisz, de­likat­nie liżąc ra­ny i bez skar­gi zno­wu wracasz,
Po­kor­nie kładziesz mu łepek na kolana.
Bo nie masz dokąd odejść... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 22 listopada 2009, 15:30

"Żeg­naj" słowo tak krótkie.
A jed­nak niektórzy wolą odejść bez słowa. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 25 stycznia 2011, 23:18

Sta­tys­tycznie 80% pro­cent dziew­czyn które darzyłem wiel­kim uczu­ciem, zos­ta­wiło mnie.
40% zdradziło, 20% odeszło bez słowa a 20% rzekło, że "to nie to"
100 % z nich sza­nowałem, ro­biłem wszys­tko dla nich.
Szczerze?
wy­dawało mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 sierpnia 2010, 22:24

Kiedy pew­ne­go dnia On zam­knął za sobą drzwi i od­szedł bez słowa po­myślałam, że umrę. Już, te­raz, za­raz, na­tychmiast. Przez chwilę na­wet bo­lało mnie gardło. Oka­zało się to tyl­ko zwykłą anginą. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 lutego 2010, 19:32

Wie­czo­rami zak­ra­dasz się pod mo­je po­wieki, a gdy budzi się świt stają się ołowiane, jak­by czuły, że znów bez słowa odejdziesz. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 28 listopada 2012, 19:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki