Wyszukiwarka: o sobie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 31012 tekstów.

By nie spo­tykać się wys­tar­czy siebie uni­kać, by przes­tać myśleć o so­bie, trze­ba za­bić w duszy ma­gię wspom­nień, które zaw­sze pow­ra­cają wraz z zachodzącym słońcem. 

myśl
zebrała 410 fiszek • 23 stycznia 2011, 09:40

Mog­li mówić so­bie dosłow­nie o wszys­tkim, pew­nie dla­tego tak często milczeli... 

myśl
zebrała 192 fiszki • 3 grudnia 2010, 11:03

Widząc w so­bie sa­me blas­ki łat­wo pot­knąć się o krawędzie swoich cieni. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 27 grudnia 2011, 11:40

wszys­cy lu­bimy słyszeć prawdę … lecz nie o sobie 

myśl
zebrała 158 fiszek • 4 września 2010, 00:02

Przy­jaciele są jak pro­myki słońca, grzeją moc­no, roz­taczając wokół ciepło oraz łas­koczą cię w nos i nie poz­wa­lają o so­bie zapomnieć... 

myśl dnia z 12 lutego 2014 roku
zebrała 153 fiszki • 16 sierpnia 2010, 20:50

cza­sem wychodzę
z siebie, by zro­bić miej­sce

innym

bądźmy so­bie blis­cy, bliżsi cho­ciaż o niebo 

myśl
zebrała 140 fiszek • 1 stycznia 2013, 21:58

Naj­bliższa osoba:

Nie pier­wsza, do której bieg­niesz, wołając o pomoc...
....ale pier­wsza, która wy­biega nap­rze­ciw, za­nim uświado­misz so­bie, że po­mocy potrzebujesz... 

myśl
zebrała 134 fiszki • 27 listopada 2010, 13:13

I proszę Cię tyl­ko o jed­no... Nie stań się prze­ciągiem w ser­cu, który trzaśnie drzwiami znienac­ka, po­zos­ta­wiając po so­bie chłód i pus­te spojrzenie. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 5 września 2010, 17:48

Każą ci o so­bie za­pom­nieć - pa­miętaj. To je­dyne, co ci po nich pozostanie. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 7 grudnia 2013, 22:01

Nie za­kocha­liśmy się w so­bie, bo nasza przy­jaźń wie­działa o nas dużo więcej, niż ocze­kiwałaby te­go miłość. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 21 lipca 2010, 19:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:44mechaa sko­men­to­wał tek­st Z cyk­lu Kroczący we [...]

dzisiaj, 21:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:39mechaa sko­men­to­wał tek­st Uśmiech przez smu­tek zauważysz [...]

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 21:35Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 21:31Cris sko­men­to­wał tek­st kolejny raz

dzisiaj, 21:31eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st kolejny raz

dzisiaj, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st - Czy to praw­da, [...]

dzisiaj, 21:10M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?