Wyszukiwarka: nowy rok

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 149 tekstów.

No­wy rok- 365 no­wych nadziei, ty­siąc wyz­wań, mi­lion marzeń, jed­na miłość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 stycznia 2011, 23:51

Każdy no­wy rok jest szansą by coś zacząć na no­wo. Po­dob­nie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzi­na, se­kun­da. Każda chwi­la. Tyl­ko gdy zmienia się ta os­tatnia cyf­ra przy pełnej da­cie... Jest ja­koś łat­wiej. Łat­wiej wziąć za siebie. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 27 grudnia 2009, 20:47

Ludzie szu­kają szczęścia, za­pomi­nając, że naj­pierw trze­ba coś zgu­bić, by móc szu­kać. W tej ciągłej po­goni umy­ka nam, że to, co naj­ważniej­sze ma­my pod no­sem. Bo tak nap­rawdę do szczęścia pot­rzeb­ny nam jest dru­gi człowiek. Dłonią dot­knij dłoni, a dot­kniesz szczęścia.


In­spi­red by ~marzkaaa


Szczęśli­wego No­wego Roku! 

myśl
zebrała 91 fiszek • 31 grudnia 2010, 14:28

Z no­wym ro­kiem wma­wiamy so­bie, że wiele poz­mieniamy w życiu.
Gu­zik praw­da, nie dość, że wszys­tko po sta­remu, to jeszcze marze­nia bar­dziej wyblakłe.

Do Siego Ro­ku ;) 

myśl
zebrała 80 fiszek • 1 stycznia 2013, 00:24

Da­leko od siebie, ale ser­cem ra­zem piękniej­sze od - ra­zem,
ale.. ser­cem daleko.

Wszys­tkiego dob­re­go w nad­chodzącym No­wym Roku. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 30 grudnia 2012, 17:25

Z No­wym Ro­kiem życzę so­bie opa­mięta­nia w naiw­ności, a To­bie nieopa­mięta­nia w szczerości. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 1 stycznia 2011, 18:01

Kiedyś w twoich zielo­nych oczach widziałam nadzieję, dziś ta zieleń to mo­ral­ne zgliszcza. Za dużo w nich od­bi­ja się krzyw­dy, żeby jeszcze im ufać. A ty grasz wciąż rolę życia - w mas­ce ka­meleona ci do twarzy. Cóż, ta ca­sano­vy się spa­liła. W No­wym Ro­ku życzę ci no­wej, uczci­wej twarzy. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 1 stycznia 2013, 02:10

Poz­na­jemy no­wych ludzi i na­wet nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, że właśnie Ci ludzie za dzień, tydzień lub rok mogą stać się naszy­mi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi. Naszą cząstką życia. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 września 2010, 19:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki