Wyszukiwarka: nowy rok

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1083 teksty.

um­rze­my może nie jut­ro, po­jut­rze...za miesiąc czy rok....lecz przyj­dzie ta­ki dzień, że na pew­no jutro 

myśl
zebrała 188 fiszek • 18 kwietnia 2010, 08:06

Na­wet w naj­większej go­ryczy życiowej po­rażki nie przes­ta­waj marzyć,…bo marze­nia jak ma­giczny lot ptaków,pot­ra­fią prze­nieść cię na bez­pie­czny brzeg, na którym odzys­kasz wiarę,zbu­dujesz no­wy dom i od­naj­dziesz miłość. 

myśl
zebrała 172 fiszki • 23 lipca 2010, 07:09

Nie ma ta­kiej siły, która ot­worzy no­wy roz­dział two­jego życia, jeśli ty nie zechcesz zam­knąć poprzedniego. 

myśl dnia z 22 lipca 2013 roku
zebrała 168 fiszek • 19 stycznia 2011, 12:45

Fakt to nie no­wy i pow­szechnie on znany…
że naj­większy dym tworzą zaw­sze tumany. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 15 września 2011, 06:46

Uwiel­biam tę ciszę, gdy noc się kończy, a dzień nie ma od­wa­gi jeszcze się zacząć. Ciszę, w której świat na chwilę zat­rzy­muje się, wstrzy­muje od­dech żeby przy­goto­wać się na świt, na no­wy dzień... 

myśl
zebrała 133 fiszki • 15 czerwca 2010, 12:07

Z dnia na dzień narze­kamy na wleczący się czas. Do­piero gdy mi­nie tydzień, miesiąc, rok jes­teśmy w szo­ku jak szyb­ko gna do przo­du i jak wiele chwil stra­ciliśmy bezpowrotnie. 

myśl dnia z 5 sierpnia 2013 roku
zebrała 126 fiszek • 29 czerwca 2010, 11:43

No­wy rok- 365 no­wych nadziei, ty­siąc wyz­wań, mi­lion marzeń, jed­na miłość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 stycznia 2011, 23:51

Nau­czyłam się, że rok ma 365 dni, do­ba 24 godzi­ny, a godzi­na 60 mi­nut, ale nikt mnie nie oświecił, że se­kun­da bez Ciebie jest wiecznością. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 lutego 2010, 18:54

Urodzi­ny - dla niektórych są to niez­wykłe dni w życiu... dla mnie jest to dzień jak każdy in­ny w ro­ku... je­dyna różni­ca jest ta­ka że w tym dniu możesz dos­tać cze­kolad­ki i wódkę nie musząc od­wdzięczać się za to ja­kaś przysługą.

26.10.2010. star­szy o je­den dzień, a w pa­pierach o je­den rok 

myśl
zebrała 111 fiszek • 26 października 2010, 12:06

Dzi­siaj wiem jak sma­kują łzy szczęścia,
dziś od­kryłam niebo w Twych oczach,
zna­lazłam przys­tań miłości,
od­kryłam no­wy ocean nadziei...


zaufałam !

Kocham Cię!!!! 

myśl
zebrała 102 fiszki • 16 września 2010, 20:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:51lajajaj sko­men­to­wał tek­st Naiwna zno­wu się złapała [...]

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 00:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Znaczenie wychodzi po cza­sie, [...]

dzisiaj, 00:52PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:43Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:38XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:36Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...]