Wyszukiwarka: nowy rok

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 149 tekstów.

rób to, co Cię uszczęśli­wia, bądź z Kimś, kto spra­wia że się uśmie­chasz, śmiej się ty­le, ile od­dychasz i kochaj tak długo jak żyjesz, bo miłość to cu­dow­ne uczu­cie, mi­mo cierpienia.


ps. szczęśli­wego no­wego ro­ku, kocha­ni. :)
a prze­de wszys­tkim mniej zmar­twień w tym nad­chodzącym no­wym ro­ku i pro­mien­ne­go uśmie­chu na twarzy. :) 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 grudnia 2010, 15:23

No­wy Rok.
Ktoś po­winien zmienić nazwę na "Taki Sam Rok", po­nieważ słowo NO­WY- ko­jarzące się z nadzieja i obiet­ni­ca, ni­kogo już nie nabierze. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 sierpnia 2010, 13:57

Praw­dzi­wy op­ty­mis­ta, dnia 31 grud­nia, o godzi­nie 0:00 nie powie:
"Kończy się sta­ry rok" tyl­ko "Zaczy­na się nowy" 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 grudnia 2009, 23:34

-przep­raszam czy ma Pan może roz­mienić 20zł, bo wred­ny auto­mat nie chce mi wy­dać reszty?
-nies­te­ty nie, ale za­raz ku­pię bi­let to będę miał drobne.[...]
-cze­mu ku­pił mi Pan bi­let? Te­raz muszę zna­leźć ko­goś to mi roz­mieni to dur­ne 20zł...
-niech to będzie no­woroczny pre­zent dla Pani...

/dob­ry początek no­wego ro­ku. Sy­tuac­ja miała miej­sce na dwor­cu głównym Gdańsku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 stycznia 2010, 13:26

Ja­ka jest różni­ca między sta­rym a no­wym rokiem?

Te­go co minęło nie zmieni­my a w no­wym ro­ku wszys­tko przed na­mi, pos­ta­raj­my się więc, by było lepiej. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 31 grudnia 2010, 15:18

Mój no­wy fa­cet narze­ka, że za często pi­je.
Mi­ja rok jak mnie zostawiłeś...
Na­wet nie wiesz jak trud­no jest do­tykać in­ne usta.
Nig­dy nie ro­bię te­go na trzeźwo... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 8 listopada 2010, 10:02

Mając 16 lat wrze­sień te­go ro­ku nie będzie ta­ki jak każdy pop­rzed­ni. Ten będzie no­wy . No­wa szkoła, zna­jomi . Zos­taną tyl­ko starzy przy­jaciele i wspom­nienia . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 sierpnia 2010, 17:22

Naj­piękniej­szy jest gest wte­dy gdy cała je­go moc płynie pros­to od ser­ca....

Życzę prze­de wszys­tkim Drodzy Przy­jaciele sa­mych gestów tych małych i tych większych przy Wi­gilij­nym sto­le, aby at­mosfe­ra rodzin­na i wyjątko­wa trwała zaw­sze w ser­cach :))
I szczęśli­wego No­wego Ro­ku 2013 :) by był o wiele lep­szy i otu­lił w sa­me piękne chwi­le... :) 

Życzy Ania- Pecho­wa ;) 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 grudnia 2012, 12:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki