Wyszukiwarka: nowy rok

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 149 tekstów.

Po dłuższej chwi­li wstałam z łóżka i ko­lej­na bom­ba ato­mowa no­wego dnia wy­buchła w mo­jej głowie.Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Tek­sty za­mie­szcza­ne na tej stro­nie na­leżą do auto­ra. Ko­piowa­nie, przed­ru­kowy­wanie, bądź wy­korzys­ty­wanie całości lub [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 lutego 2010, 15:00

rób to, co Cię uszczęśli­wia, bądź z Kimś, kto spra­wia że się uśmie­chasz, śmiej się ty­le, ile od­dychasz i kochaj tak długo jak żyjesz, bo miłość to cu­dow­ne uczu­cie, mi­mo cierpienia.


ps. szczęśli­wego no­wego ro­ku, kocha­ni. :)
a prze­de wszys­tkim mniej zmar­twień w tym nad­chodzącym no­wym ro­ku i pro­mien­ne­go uśmie­chu na twarzy. :) 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 grudnia 2010, 15:23

Praw­dzi­wy op­ty­mis­ta, dnia 31 grud­nia, o godzi­nie 0:00 nie powie:
"Kończy się sta­ry rok" tyl­ko "Zaczy­na się nowy" 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 grudnia 2009, 23:34

-przep­raszam czy ma Pan może roz­mienić 20zł, bo wred­ny auto­mat nie chce mi wy­dać reszty?
-nies­te­ty nie, ale za­raz ku­pię bi­let to będę miał drobne.[...]
-cze­mu ku­pił mi Pan bi­let? Te­raz muszę zna­leźć ko­goś to mi roz­mieni to dur­ne 20zł...
-niech to będzie no­woroczny pre­zent dla Pani...

/dob­ry początek no­wego ro­ku. Sy­tuac­ja miała miej­sce na dwor­cu głównym Gdańsku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 stycznia 2010, 13:26

Ja­ka jest różni­ca między sta­rym a no­wym rokiem?

Te­go co minęło nie zmieni­my a w no­wym ro­ku wszys­tko przed na­mi, pos­ta­raj­my się więc, by było lepiej. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 31 grudnia 2010, 15:18

Mój no­wy fa­cet narze­ka, że za często pi­je.
Mi­ja rok jak mnie zostawiłeś...
Na­wet nie wiesz jak trud­no jest do­tykać in­ne usta.
Nig­dy nie ro­bię te­go na trzeźwo... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 8 listopada 2010, 10:02

Leżę na podłodze i zas­ta­nawiam się jak naz­wać to, co te­raz czuję .

~ to­tal­ny brak chęci na No­wy Rok .... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 grudnia 2010, 14:02

Mając 16 lat wrze­sień te­go ro­ku nie będzie ta­ki jak każdy pop­rzed­ni. Ten będzie no­wy . No­wa szkoła, zna­jomi . Zos­taną tyl­ko starzy przy­jaciele i wspom­nienia . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 sierpnia 2010, 17:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki