Wyszukiwarka: nim

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nim — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

- mys­lisz cza­sem o Nim. ?
- .. cza­sem o Nim nie mysle.. 

myśl
zebrała 195 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:22

Nas­to­latków miłość

Wyz­na­li ją so­bie w par­ku na spacerze:
Ona - że chce z nim chodzić,
On - że chce z nią leżeć... 

myśl
zebrała 161 fiszek • 5 marca 2010, 00:09

-zatańczysz?
-jes­tem zmęczona...
-ale z nim tańczyłaś
-bo nie jest moim przyjacielem
Od­szedł smut­ny. Zat­rzy­mała go chwy­tając za rękę
-jes­teś moim przy­jacielem, w sto­sun­ku do ciebie mogę być szcze­ra, dla niego muszę być miła 

myśl
zebrała 147 fiszek • 24 stycznia 2010, 16:51

Nie masz pre­ten­sji, gdy nie od­bieram te­lefo­nu. Nie jes­teś zaz­dros­ny o moich ko­legów. Nie wy­pomi­nasz mi bra­ku cza­su dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stro­nie łóżka chcesz sy­piać. Nie ro­bisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 144 fiszki • 13 stycznia 2010, 19:07

(..) Po­kochała Go. Przys­tojny, wy­soki bru­net o piw­nych oczach. Uwiel­biał poez­je, zacho­dy słońca i deszczo­we dni. Na samą myśl o Nim po­jawiał się sze­roki uśmiech na jej smut­nej twarzy. Miał nig­dy Jej nie skrzyw­dzić, zaw­sze być tuż obok Niej (...).
Był pra­wie ideal­ny. Miał tyl­ko jedną wadę, nie istniał. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 5 listopada 2009, 19:06

Był in­ny. Od ra­zu wpadł jej w oko. Poz­nała go. Była szczęśli­wa. A te­raz? A te­raz jest nie­szczęśli­wa, bo oka­zał się "in­ny" niż in­ność jaką w nim widziała. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 28 grudnia 2009, 20:07

-Chy­ba się w nim za­kochuję .
-Nic dziw­ne­go, Ty lu­bisz po­pełniać błędy. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 26 listopada 2009, 20:23

Opuszkiem wska­zujące­go pal­ca, prze­jechał li­nię jej ideal­nej ta­lii. Do­tykał... de­likat­nie, jak gdy­by bał się, że skrzyw­dzi ją tym niewin­nym ges­tem. Dos­tra­jał... wed­le swych wyos­trzo­nych zmysłów, ja­kie wzbudzała w nim na sam widok. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 90 fiszek • 2 stycznia 2010, 16:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki