Wyszukiwarka: nienawiść

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­wiść — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Dlacze­go ludzie tak nie znoszą kry­tyki? Prze­cież to ona po­win­na być naszym nau­czy­cielem w dzie­dzi­nie życia. Lecz mu­si to być kry­tyka wi­nikająca z to­ku myśle­nia, a nie z niena­wiści do dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 maja 2010, 20:30

nadzieje można wypłukać z dru­giego człowieka słowa­mi lecz rze­ka słów możne stać się rwącym stru­mieniem i również za­bić nadzieje nie ty­le ko­goś jak również naszą własną w rwącym po­toku gniewu i niena­wiści do dro­giego człowieka... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 czerwca 2010, 12:35

Niena­wiść i obojętność - ogień i piekło. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 czerwca 2010, 10:36

Is­tnieje tyl­ko je­den krok między gra­nicą szcze­rości i kłam­stwa, pew­ności siebie i strachu, miłości i niena­wiści, życia i śmier­ci. Od nas za­leży, w którą stronę pójdziemy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 czerwca 2011, 22:34

Naj­gor­szym z możli­wych stanów jest od­czu­wanie niena­wiści gorętszej niż miłość. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 grudnia 2010, 16:14

Gdy nad­chodzi w naszym życiu ta­ka chwi­la w której zda­jemy so­bie sprawę,że włas­na ma­ma nas niena­widzi to za­daje­my so­bie py­tanie co ta­kiego jej zro­biliśmy że nas... zniena­widziła.Ob­wi­niamy się o to,że tak jest. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 lutego 2012, 19:41

Gdy umiera­my nasza dusza tra­fia w zaświaty,cze­ka ją wie­czność w krainie Bożej har­mo­nii i po­myślności, lub de­moniczne­go zła i niena­wiści. Is­tnieje jeszcze miej­sce dla tych, których lo­sy do­piero się ważą, pow­szechnie zna­ne jest ja­ko czyściec... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 sierpnia 2010, 16:40

Dla was wczo­raj­szy dzień jest niczym, to tyl­ko prze­pus­tka do następne­go dnia. A dziś tak zwa­na przy­jaźń stała się niena­wiścią.. By­le do przo­du i po tru­pach do ce­lu. Czy to wasze mot­to ? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 maja 2010, 19:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki