Wyszukiwarka: nienawiść

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­wiść — zgromadziliśmy 744 teksty.

Chciałam uga­sić ich gniew.
Spa­liła mnie ich nienawiść... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 września 2012, 17:39

Naj­większa niena­wiść jest do sa­mego siebie.
Naj­większe postępy ro­bimy dla siebie.
Je­dyne co możemy osiągnąć i za prze­pościć to za sprawą siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 marca 2012, 21:16

Nie mogę pat­rzeć na ludzką wro­gość, niena­wiść głupotę. Codzien­nie słyszę o mor­dercach, o dręczy­cielach zwierząt, o prze­mocy w do­mu a na­wet o niszcze­niu przy­rody. Zas­tanówmy się więc kiedy wyrzu­camy pa­pierek na trawę, zas­tanówmy się kiedy niszczy­my przyrodę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:47

Kto wie...nie pyta...

"Bóg jest Miłością"...gdy miłość dwoj­ga ludzi nag­le się kończy czy też co gor­sza zmienia się w niena­wiść...to znaczy ze Bóg umarł ? wstąpił do piekieł...? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 listopada 2011, 07:39

Dlacze­go nie jes­teśmy jak dzieci w pias­kowni­cy? Dlacze­go nie pot­ra­fimy jak one się godzić i nie mieć ura­zy? Dlacze­go cho­duje­my w so­bie złość i niena­wiść? Dlaczego?! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2012, 21:12

Poz­wo­liłam po­dać so­bie nieludzką dawkę emoc­ji. Zaufa­nie prze­ważyło nad oceną ja­kości. Po­pełniłam pod­sta­wowy błąd, w wy­niku które­go zawkładnęła mną za­legająca w krwiobiegu tru­ciz­na. Te­raz mogę je­dynie mod­lić się, by or­ga­nizm zdążył ją wypłukać. W prze­ciw­nym ra­zie pochłonie mnie nienawiść. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lutego 2010, 17:10

Mówią że dob­roć pow­ra­ca . Mylą się. Pow­ra­ca ja­ko niena­wiść i to ze zdwo­joną siłą 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 stycznia 2013, 12:21

Czy is­tnieje chwi­la która może pomóc mi na­sycić duszę moją, tą niena­wiść, tą tęsknotę, tą frus­trację, tą miłość?

Czy to wszys­tko będzie wciąż trwało w nieludzkim, nie­szczęśli­wym wirze niez­ro­zumienia i bólu?

Cho­ciaż te­raz już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2010, 17:57

Niena­wiść zaw­sze wie, kiedy sie po­jawić; nig­dy nie wie, kiedy odejść. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 lipca 2012, 02:19

Os­tatnio przes­tałam już spoglądać w niebo...a dotąd chy­ba szu­kałam w so­bie cze­goś co sca­li mnie i mo­je myśli z ty­mi gwiaz­da­mi tam w przes­tworzach. Poz­wo­li uwol­nić się od by­cia tu i teraz... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 sierpnia 2010, 13:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:51lajajaj sko­men­to­wał tek­st Naiwna zno­wu się złapała [...]

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 00:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Znaczenie wychodzi po cza­sie, [...]

dzisiaj, 00:52PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:43Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:38XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:36Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...]