Wyszukiwarka: niegrzeczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nieg­rzeczne — zgromadziliśmy 110 tekstów.

Mężczyźni szu­kają porządnych ko­biet, lecz po­ciągają ich nieg­rzeczne dziewczynki. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 sierpnia 2010, 22:35

Czy mógłbyś mnie po­kochać tak troszeczkę? Czy mógłbyś dać mi cho­ciaż na­mias­tkę ja­kiego­kol­wiek zain­te­reso­wania? Obiecuję ,że po­tem grzecznie odejdę, nie zos­ta­wiając po so­bie na­wet naj­mniej­szej rzęsy na Twoim policzku. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 listopada 2010, 13:25

"Nie będę mówiła to co chcesz usłyszeć
Nie będę śmiać się na zawołanie
Nie będę płakać ciągle przez ciebie
Przep­raszam, ale cza­sy "grzecznej dziew­czyn­ki" odeszły" 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 listopada 2010, 18:37

Gdy już po pier­wszym spot­ka­niu, zaczęło mi bra­kować Two­jego uśmie­chu i oczu, po­myślałam ,że to bar­dzo nieg­rzeczne ,że prześla­dujesz mnie w ta­ki sposób. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 listopada 2010, 11:37

„Jak będziesz nieg­rzeczny to pójdziesz do piekła bo w niebie jest tyl­ko miej­sce dla grzecznych dzieci.” - przez całe dzieciństwo myślałeś, że rodzi­ce mówią prawdę chcąc cię zas­traszyć i przy­wołać do porządku.
Minęło za­led­wie kil­ka lat i zro­zumiałeś, że rodzi­ce od dziec­ka próbo­wali cię de­likat­nie uświado­mić, że każdy człowiek w swoim życiu od­naj­dzie swo­je piekło. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 lutego 2010, 18:18

Mikołajki.
A ja byłam nieg­rzeczna i dla­tego po prze­budze­niu nie doj­rzałam obok po­duszki nicze­go nowego?...
|Do­ras­ta­nie cza­sem boli... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 grudnia 2009, 11:46

I us­ta­wiłam się w grzecznie w ko­lej­ce Twoich słod­kich słów. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 stycznia 2010, 21:23

Tak długo byłam grzeczna, że aureola zaczęła mi ciążyć. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 marca 2011, 22:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wszystkie
Filtruj wyniki