Wyszukiwarka: niebo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebo — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Cze­kaj, cze­kaj! Pro­siłaś o ad­res do szczęścia tak? To te­raz posłuchaj.

Szczęście możesz zna­leźć wśród swoich przyjaciół.
Szczęście możesz zna­leźć roz­ma­wiając z rodziną.
Szczęście możesz zna­leźć tuląc się do ukochanego.
Szczęście możesz zna­leźć biegając na­go po łące.
Szczęście możesz zna­leźć wpat­rując się w niebo.
Szczęście możesz zna­leźć gdzie tyl­ko chcesz.

Ale pa­miętaj! Kiedyś szczęście będzie pot­rzeb­ne ko­muś in­ne­mu i może odejść bez pożegnania...
Wte­dy cze­go będziesz szukała? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 sierpnia 2010, 14:40

Kiedy pat­rzę w górę , bez­chmur­ne , ciepłe , niebo przy­pomi­na mi o ko­lorze twoich oczu , i to dla­tego tak często wpat­ru­je się w nie bez opa­mięta­nia . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 listopada 2010, 12:17

W tej jed­nej chwi­li tyl­ko Ty byłeś ważny.
Dla Ciebie, zro­biłabym wszystko.
Nie ocze­kiwałam od Ciebie miłości.
Nie chciałam pierścion­ka i ślubu.
Dałam Ci wolną rękę.
Mogłeś mieć każdą kobietę.
Mogłeś ro­bić wszys­tko, na co miałeś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek

Niebo nie jest miej­scem. Niebo tworzą ludzie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 maja 2011, 23:15

- Jak myślisz ja­kie jest niebo ? - za­pytał .
- Nie mam pojęcia.. Ale mu­si być cho­ler­nie cu­dow­ne sko­ro Ty jes­teś moim piekłem, a ja w tym piek­le tak wspa­niale się czuję ! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 czerwca 2010, 12:44

Jak ba­lonik na wiet­rze ucieka so­bie szczęście.
Do chmur, tam gdzie niebo jest niebieskie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 czerwca 2010, 22:07

Stoję na środ­ku skrzyżowa­nia. Jest noc, pa­da deszcz. Cisza wżera sie w każdy zaułek miasta.
Wiatr de­likat­nie otu­la moją twarz i układa włosy.Stoję sa­ma wśród tłumu myśli.
Czuję jak ko­lej­ne krop­le ubierają [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 maja 2010, 16:27

zgu­biłam się gdzieś między dniem a nocą,
zgu­biłam się mie­dzy niebem a ziemią,
zgu­biłam się między mną a sobą,
zgu­biłam się i nie wiem jak się odnaleźć.

zgu­biłam się ....
a te­raz nie wiem jak spra­wić by znów być tym kim byłam,
by być tym kim chce być.
by być po pros­tu sobą...
by od­na­leźć się między jes­tem a byłam. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 lutego 2010, 12:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki