Wyszukiwarka: niebo ziemi

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebo ziemi — zgromadziliśmy 157 tekstów.

Niekiedy trze­ba wy­lać morze łez,stra­cić połowę zdro­wia i po­ruszyć niebo i ziemię by urzędnik w oj­cu zechciał dos­trzec człowieka. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 23 kwietnia 2010, 06:30

Nieważne jak wy­soko pod­niesiesz głowę i po­pat­rzysz w Niebo… No­gami cały czas stoisz na Ziemi i mu­sisz nau­czyć się twar­do po Niej stąpać. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 lipca 2010, 17:22

...będę cze­kała na gra­nicy snów i marzeń,gdzie niebo z ziemią łączy się.Gdzie miłość wy­bija rytm.Noc wi­ta dzień,księżyc słońce całuje
...będę cze­kała z pa­rującym kub­kiem pełnym czułości 

myśl
zebrała 87 fiszek • 17 listopada 2010, 00:04

Naj­bar­dziej wi­docznym Niebem na Ziemi są chmu­ry od­bi­jające się w kałuży. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 16 maja 2010, 17:54

Gdy­byś mi po­wie­działa, że chcesz dos­tać gwiaz­dkę z nieba, praw­do­podob­nie resztę życia spędziłbym na bu­dowa­niu dra­biny do nieba. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 września 2010, 09:54

Bóg nie dał nam skrzy­deł, mi­mo, iż cza­sem nasze ser­ca tak moc­no ciążą ku ziemi, że nie poz­wa­lają nam wspi­nać się na szczyt...
Cza­sem jed­nak sta­wia na naszej drodze człowieka, który nie po­saidając skrzy­deł wzno­si nas wy­soko ku niebu i czy­ni nas szczęśliw­szy­mi od aniołów... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 1 września 2010, 14:10

gdy­bym był diabłem
ziemia była by moim piekłem
gdy­bym był aniołem
ziemia była by moim niebem
jes­tem człowiekiem
i ziemia jest moim czyśćcem 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 października 2012, 16:51

Po­każ mi Niebo, szczęścia ko­rytarze. Bo tu na Ziemi, zab­rakło dla mnie marzeń. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 2 października 2010, 12:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki