Wyszukiwarka: nie ważne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ważne — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Nie ważne co ma­my na so­bie... ważne co jest w nas... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 marca 2012, 20:04

bo przy­jaciel jest jak sta­ry pluszo­wy miś, nie ważne że sta­ry ważne że bar­dzo go kochamy. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 3 lutego 2010, 14:21

Nie ważne, co będzie. Ważne co było, aby uczy­nić ważnym to, co jest TERAZ.
__________________________________
Bo chodzi o to, że te­raźniej­szością, która po­tem będzie przeszłością kreuje­my so­bie przyszłość, która będzie teraźniejszością. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 lipca 2010, 20:17

-Na­maluj dla mnie
-Prze­cież nie pot­ra­fię.. Nie widzę, jak mam to zro­bić? Na czar­no po­malo­wać białą kartkę?
-Nie ważne jak to zro­bisz. Ważne, że zro­bisz to dla mnie. Odżyjesz z każdą kreską na płótnie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 stycznia 2010, 13:07

Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać,
ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy.
Bo każdy jest ko­muś pisany... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 lipca 2010, 11:52

Próbuję wmówić so­bie, że nie jes­teś dla mnie ważny, bo nie chcę, byś mnie zra­nił, od­chodząc. Ale i tak wiem, że kiedy znik­niesz, będę wy­pat­ry­wała Cię w tłumie, dławiła się jedze­niem na dźwięk Two­jego imienia i szu­kała resztek Two­jego za­pachu na każdym z moich swetrów. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 maja 2010, 16:04

Kocham każdą cząsteczkę je­go ser­ca, duszy i ciała.
Kocham go całego ta­kim ja­ki jest.
Nie ważne, że ma wa­dy ja ak­ceptu­je go całego bez żad­nych 'ale'! 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 listopada 2010, 16:32

Pod­czas składa­nia życzeń świątecznych :
* sa­mych suk­cesów w szko­le - po­wie­działa babcia
- sa­mych wy­sokich ocen- do­dała ciotka
...

Bied­na dziew­czy­na nie wyt­rzy­mała, mówiąc:
- Przep­raszam,że psu­je tą jakże miłą at­mosferę - zak­piła - ale chciałam [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 grudnia 2009, 19:29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama