Wyszukiwarka: nie powiedział łatwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie po­wie­dział łat­wo — zgromadziliśmy 104501 tekstów.

Tak łat­wo ob­wi­niać in­nych za włas­ne czyny. 

myśl
zebrała 214 fiszek • 25 lipca 2010, 12:36

Uczuć uwol­nionych z ser­ca nie tak łat­wo zatrzymać. 

myśl
zebrała 186 fiszek • 1 lutego 2011, 18:19

Możesz pos­przątać wszys­tkie bru­dy swo­jego życia, ale su­mienia tak łat­wo nie wyczyścisz. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 16 stycznia 2011, 17:11

W pracy

Gdy szef nie myśli głową
łat­wo zos­tać szefową. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 2 czerwca 2010, 21:10

Tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach zna­leźć ludzi, którzy są dla nas w sta­nie poświęcić włas­ne życie i tak trud­no o praw­dzi­wych przy­jaciół, dla­tego nie poz­wa­laj­my tak łat­wo te­go niszczyć. Choćby nie wiem co. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 28 września 2010, 17:35

- Nie na­piszę do Niego, bo jeszcze po­myśli, że mi za­leży - pomyślała.
- Nie na­piszę do Niej, bo po­myśli, że jes­tem natrętny - po­wie­dział sam do siebie.


"I brną w to ra­zem, ale w prze­ciw­ne strony." 

myśl
zebrała 126 fiszek • 5 maja 2010, 08:39

Większość z tych naj­ważniej­szych rzeczy w życiu często uważamy za coś bar­dzo oczy­wis­te­go, i na­wet nie zda­jemy so­bie spra­wy jak łat­wo je stracić... 

myśl
zebrała 123 fiszki • 20 lipca 2010, 23:03

Samobójca,

w głowie słyszał mar­sz Cho­pina,
więc po­wie­dział do widzenia. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 2 czerwca 2010, 16:05

nie jest łat­wo dzi­siaj nadążyć za czasem 

myśl
zebrała 105 fiszek • 11 stycznia 2011, 11:23

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że będziemy ra­zem; jed­ne­go nie do­dał... kiedy 

myśl
zebrała 104 fiszki • 31 marca 2011, 17:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:11Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 02:34PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 01:49Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 01:19krysta sko­men­to­wał tek­st sobie pi­sani

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Zdążymy

dzisiaj, 01:13krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]