Wyszukiwarka: nie poddawaj sie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie pod­da­waj sie — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Dzis jes­tes os­tatni,ale to nie znaczy,ze jut­ro nie bedziesz pier­wszy.Cho­ciaz ludzie be­da pro­bowac Cie do­lowac i wma­wiac,ze nic jes­tes niewar­ty,nie pod­da­waj sie,tyl­ko od Two­jej wew­net­rznej si­ly i sa­moza­par­cia za­lezy jak po­toczy sie Two­je zycie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 października 2010, 12:51

Zy­cie Cie nie roz­pie­szcza,ale mi­mo wszyt­ko zos­ta­jesz so­bie i nie pod­da­jesz sie .Wiesz co lu­bie w To­bie naj­bar­dziej,ze swoim op­ty­miz­mem i us­mie­cham za­razasz in­nych ludzi i niech tak juz zostanie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 marca 2011, 14:35

16.11.11 - 22.11.11
Maj­ka już Ciebie nie ma wśród nas, lecz nau­czyłaś nas te­go żeby ZAW­SZE wal­czyć do końca i sie nie pod­da­wać.;(((((((
" Nieśmier­telnym jest ten, kto żyje w naszej pa­mięci "

De­dykac­ja dla Maj­ki ;*** 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 listopada 2011, 16:43

Tyl­ko wiara w zwy­cięstwo spra­wia że mam siłę działać do końca i nie pod­da­wać sie 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 sierpnia 2010, 22:07

Ty sie nie pod­da­waj, ra­zem po­kona­my piekło ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 lipca 2010, 12:41

Zaw­sze się mówi, że by­cie kimś jest lep­sze od by­cia nikim...
Zaw­sze się mówi, że uczu­cia są najważniejsze...
Zaw­sze się mówi, że życie jest lep­sze od śmierci...
Zaw­sze się mówi, że nie wol­no sie poddawać...
A co zro­bić, gdy przychodzi ta­ki mo­ment, kiedy dochodzisz do gra­nicy, za którą już nic nie ma...
ani jed­nej myśli ani żad­nej osoby...nic!!!
Jes­teś sam, co wtedy? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 stycznia 2010, 18:16

Dlacze­go tak trud­no zna­leżć jest w życiu siłę, aby ro­bic to cze­go nap­rawdę się prag­nie? Dlacze­go tak łat­wo pod­da­jemy sie i nie wal­czy­my o marze­nia? ... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 listopada 2009, 21:41

" Pa­miętaj, że po jed­nym niepo­wodze­niu nie wol­no się pod­da­wać. Trze­ba wal­czyć o to co sie kocha. " 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 października 2012, 19:15

1 2 3

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama