Wyszukiwarka: nie jestem idealna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie jes­tem ideal­na — zgromadziliśmy 92 teksty.

Nie jes­tem ideal­na. Nig­dy nie byłam. Nie chciałam być naj­lep­sza, tyl­ko wys­tar­czająca dla Ciebie. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 8 maja 2010, 18:07

Przep­raszam, że nie jes­tem córką jaką so­bie wy­marzy­liście, ale wy też nie jes­teście ideal­ny­mi rodzicami... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 19 stycznia 2010, 12:17

-Wi­taj. To ja, Twój ‘Książe z Baj­ki’. Jes­tem odzwier­cied­le­niem Twych marzeń: ciepły, kochający, ro­man­tyczny, za­baw­ny..Słowem Fa­cet Idealny.
-Nie no świet­nie..a kran umiesz naprawić?
-Nie.. no ale poez­je pisze i w ogóle..
-Boże, cze­mu nie marzyłam o Ideal­nym Hydrauliku..? 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 stycznia 2010, 22:42

niena­widzę kiedy porównu­jecie mnie do sios­try, ko­leżan­ki, sąsiad­ki. ja jes­tem jed­na. wyglądam i zacho­wuję się inaczej, i nie wy­magaj­cie ode mnie, żebym była ta­ka jak one. nie chcę i nig­dy się nie zmienię.
a jeśli nie pa­suje wam jak chodzę, jem bądź śpiewam, po pros­tu nie patrzcie.


*dla wszys­tkich rodziców, którzy chcą, by ich dzieci były ideal­ne.
z poz­dro­wieniami dla moich rodziców. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 19 sierpnia 2010, 20:51

po­dobałeś się wszys­tkim dziew­czy­nom, każda chciała z Tobą być.
ja chciałam tyl­ko przy­jaźni i po­mimo, że nie jes­tem naj­piękniej­sza, nie mam ideal­nie zad­ba­nych paz­nokci, a mo­je włosy są bez przer­wy nieogar­nięte to właśnie ze mną się zaprzyjaźniłeś. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 lipca 2010, 09:05

Nie jes­tem ideal­ny, jes­tem normalny... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 czerwca 2010, 21:20

Jes­tem ideal­nym mężczyzną…
Dopóki nie jes­tem Twoim mężczyzną… 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 sierpnia 2012, 15:56

Może nie jes­tem ideal­na,
lecz ideal­nie Cię kocham. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 5 sierpnia 2010, 11:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama