Wyszukiwarka: nawrócenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nawróce­nie — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Nawróce­nie to nie strze­lis­ty akt wiary, prak­ty­ki po­kut­ne, czy umar­twienia- to zwróce­nie się ku Praw­dzie, Dob­ru i Pięknu; wreszcie to uwie­rze­nie w Miłość. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 lipca 2010, 15:36

Nawróce­nie jest pier­wszym kro­kiem ku wybaczeniu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 września 2010, 15:02

Błądze­nie, to próba wiary w to, że Bo­ga nie ma.
Nawróce­nie, to upa­dek mo­ral­ny tej tezy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:35

módlmy się
o nawróce­nie dla tych,
którzy są prze­ciw­ko Bogu

Bo Ta­ka Jest Nasza Wiara! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2015, 00:14

Zło nie is­tnieje. Bóg stworzył ten świat ideal­nym. To bez­myślny, po­dat­ny na ma­nipu­lację, naiw­ny i niew­dzięczny człowiek zniszczył to piękno, to on 'wy­myślił' zło. Je­dynym spo­sobem, na oba­lenie zła jest dob­ro, nawróce­nie... Nie pozwól za­gościć złu w Twoim ser­cu. Bo ono tak nap­rawdę nie istnieje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:17shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:14Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:12shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:10Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:08Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Kochanek zje z ko­bietą [...]

dzisiaj, 15:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wielkich kom­plek­sy ob­nażyły i cóż- ma­luczcy [...]

dzisiaj, 15:03shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:00yestem sko­men­to­wał tek­st nocą sa­mot­ność bo­li bar­dziej bo [...]