Wyszukiwarka: nawrócenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nawróce­nie — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Łat­wiej diabła nawrócić, niż za­kocha­nemu oczy ot­worzyć ... 

myśl dnia z 24 maja 2014 roku
zebrała 88 fiszek • 2 sierpnia 2011, 20:38

Jes­tem wo­jow­ni­kiem Bo­ga. Mo­je cier­pienie ma nap­ro­wadzić in­nych na właściwą drogę - drogę nawróce­nia. Nie ważne czy ludzie mnie zniena­widzą czy wyśmieją. Je­zus jest ze mną. Już nie boję się o żaden z upa­dających dni. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 października 2010, 17:15

Nawróce­nie to nie strze­lis­ty akt wiary, prak­ty­ki po­kut­ne, czy umar­twienia- to zwróce­nie się ku Praw­dzie, Dob­ru i Pięknu; wreszcie to uwie­rze­nie w Miłość. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 lipca 2010, 15:36

Nawróce­nie jest pier­wszym kro­kiem ku wybaczeniu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 września 2010, 15:02

Ma zbyt bujną wyobraźnię..
poukładała swo­je życie, ob­rała jakąś drogę.
Dziś pat­rzy jak wszys­tko się ruj­nu­je, ciągle zbacza z tej wyz­naczo­nej nieg­dyś przez siebie ścieżki...
Mu­si jed­nak pa­miętać o tym, że świat kocha tych co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 maja 2010, 21:30

Źli ludzie żyją długo bo Bóg da­je im ko­lej­ny dzień by mog­li się opa­miętać i nawrócić.
Dob­rzy ludzie żyją krótko żeby nie mu­sieli już więcej cier­pieć z po­wodu złych na tym świecie.
Dla­tego na Świecie co­raz łat­wiej spot­kać złych ludzi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 grudnia 2011, 00:04

Nig­dy nie jes­teśmy do końca Chrześci­jana­mi , ale w ciąż się ni­mi sta­jemy , ze słowa na słowo z czy­nu na czyn. Nasze życie wy­maga ciągłych nawróceń. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 kwietnia 2011, 10:53

Kiedy ją zauważyłem? To tak jak­byś za­pytał o mo­ment nawróce­nia. O gra­nicę między morzem a niebem al­bo Niebem a Ziemią. Nie wiem. Spra­wia wrażenie, jak­by była zaw­sze, lecz pod różny­mi pos­ta­ciami piękna [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 listopada 2010, 13:48

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki