Wyszukiwarka: nawet nie wiesz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: na­wet nie wiesz — zgromadziliśmy 108322 teksty.

Nie wiesz, co oz­nacza cier­pienie i ból...dopóki się nie zakochasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2010, 15:26

kto by po­myślał ze tęskno­ta przyj­dzie właśnie do mnie ,

nie wiesz kiedy ,

nie wiesz jak za­boli ,

nie wiesz jak długo będzie ,

ale na pew­no wiesz ze nie odej­dzie pros­to,

bo pot­rze­buje czasu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2010, 23:36

Jes­tem zmęczo­na go­nitwą o lep­sze jut­ro, sta­raniem się by każdy dzień był tym wyjątko­wym, życiem . Zmęczyło mnie życie,jak zasnąć ,gdy wiesz że sie obudzisz.Czuję że stoję w miej­scu,nic nie zmieniam,a wszys­tko do oko­la to nie moj suk­ces .Nie snu lecz od­poczyn­ku mi trze­ba . wyłączyć sie na mo­ment ,może na­wet znniknąc . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2011, 11:32

Ra­nisz mnie.. Ra­nisz mnie i na­wet nie wiesz jak bar­dzo.. Jak bar­dzo szkodzisz so­bie i oso­bom w twoim otoczeniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2015, 14:47

Bo wiesz, że ta miłość jest dla Ciebie wszys­tkim, co masz.
Kiedy na­wet wiado­mo, że nic z te­go nie będzie, to z całych sił swo­je głębo­kie uczu­cie jej dasz.

Jes­teś cho­ler­nie nie­szczęśli­wa.
Wy­daje się, że właści­wie nieżywa.
można rzec nieprawdziwa...

I nikt nie może pomóc Ci pośród tych sza­rych dni,
życiowe puzzle roz­sy­pały się znów,
może ktoś za­puka, ot­worzy drzwi,
A Ty wy­powiesz słowa: proszę przyjdź tu i tyl­ko do mnie mów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2014, 19:38

Myślisz że świat o to­bie zapomniał?
Na­wet nie wiesz jak się mylisz.
To ludzie za­pomi­nają o in­nych; świat nigdy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2011, 21:46

Na­wet już nie pa­miętasz kim jestem.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2010, 17:20

Kiedy chcesz kochać, ale nie wiesz czy pot­ra­fisz. Czy można nie pot­ra­fić kochać? Chy­ba można. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 czerwca 2015, 19:05

Nie wiesz,kim jes­teś,dopóki te­go nie odkryjesz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 grudnia 2015, 16:40

Na­wet nie wiesz jak bar­dzo wte­dy chciałam Cię na zaw­sze zatrzymać

Kocham Cię /B/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2014, 12:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:35aforystokrata sko­men­to­wał tek­st $%^#$%^$#5

dzisiaj, 22:34Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Słoneczko

dzisiaj, 22:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Najpierw edy­tuj gówno, które [...]

dzisiaj, 22:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st Najpierw edy­tuj gówno, które [...]

dzisiaj, 22:27Isabelle sko­men­to­wał tek­st Cała praw­da tkwi nie [...]

dzisiaj, 22:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:23.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nig­dy nie [...]

dzisiaj, 22:20kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Najpierw edy­tuj gówno, które [...]

dzisiaj, 22:18kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nig­dy nie [...]

dzisiaj, 22:16M44G sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]