Wyszukiwarka: najpiękniejsze myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­piękniej­sze myśli — zgromadziliśmy 75 tekstów.

Choćby naj­skrom­niej­sze rękodzieło z ser­ca, myśli i poświęco­nego cza­su uczy­nione, będzie dla mnie naj­piękniej­szym pre­zen­tem. Dla­tego już dzi­siaj proszę cię Święty Mi­kołaju byś pod­po­wie­dział Im, że pod choinką chciałbym zna­leźć kar­mnik z leśnych drew stru­gany… abym i ja mógł ofiaro­wać mniej­szym bra­ciom swoim, dom z gorących serc i ludzkich rąk utkany. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 24 listopada 2010, 06:36

Spi­jaj­my z cza­ry naszych wspólnych chwil jak naj­więcej, tak aby przet­rwało i by nie do­konało żywo­ta w nas to, co prag­nień naszych stało się słod­kim zaczy­nem a ocze­kiwa­nie na spełnienie, choćby trwać [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 75 fiszek • 18 kwietnia 2012, 09:34

Ludzie po­ras­tają świat niczym drze­wa, trwałe i moc­ne o wspa­niałych korze­niach, lecz ich dusze jak lis­tki na wiet­rze się unoszą, wzla­tują - opa­dają, nie/raz drogę swą gu­biąc przed czymś uciekając, umierają, rodzą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 70 fiszek • 10 lipca 2010, 15:13

Budziła się z myślą ko­lej­ne­go zacho­du słońca... Zas­koczo­na naj­piękniej­szym wscho­dem .. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 28 stycznia 2010, 10:57

Naj­piękniej­sze wspom­nienia - to te, gdy kiedy o nich myśli­my łzy spływają nam po po­liczku, a na twarzy gości uśmiech. Wte­dy płaczesz z ra­dości, że miałeś to szczęście, przeżyć kil­ka pięknych chwil, a nie dla­tego iż żałujesz, że nie można cofnąć czasu.


W.G. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 października 2010, 19:03

- Kocham Cię - wyk­rztu­sił z siebie. Nie wie­dział cze­mu to po­wie­dział, ale czuł, że po­winien. Że po­winien się w końcu przyznać.
Spoj­rzała na niego ze zdzi­wieniem. Już cała ta sy­tuac­ja wy­dawała jej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 września 2009, 18:47

To dziw­ne, ale ja nie cieszę się z te­gorocznych wa­kac­ji. Nie żebym ich nie chciała w ogóle. Po pros­tu, gdy­bym miała wybór chciałabym cofnąć się rok wstecz. Tak, właśnie tak. W sumie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 39 fiszek • 1 lipca 2010, 10:04

Możesz odziać Swe myśli w naj­piękniej­sze słowa , lecz gdy nie będą płynąć z głębi Twe­go ser­ca nie mają żad­ne­go znaczenia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 grudnia 2009, 19:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki