Wyszukiwarka: najlepsze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­lep­sze — zgromadziliśmy 580 tekstów.

Na sen i zaurocze­nie naj­lep­sze jest przebudzenie. 

myśl dnia z 7 września 2015 roku
zebrała 167 fiszek • 17 sierpnia 2010, 05:23

Przez strach tra­cimy naj­lep­sze chwi­le w swoim życiu. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 16 kwietnia 2010, 07:51

Naj­lep­sze sny to nie te, z których nie chcesz się budzić.
To te, które poz­wa­lają uwie­rzyć, że rzeczy­wis­tość może być równie niezwykła. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 17 grudnia 2010, 14:59

Pielęgnuję naj­lep­sze wspom­nienia, więc przedłużam życie dob­rym zdarze­niom ;) 

myśl
zebrała 150 fiszek • 30 lipca 2013, 00:47

Spodziewaj się po człowieku wszys­tkiego, co naj­lep­sze, ale bądź czuj­ny na najgorsze. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 3 maja 2013, 19:04

Tak, jes­tem cho­lerną egois­tką. Chcę dla siebie te­go co najlepsze.
Chcę Ciebie. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 27 grudnia 2010, 01:34

Pop­rzez nasze ab­surdal­ne kom­plek­sy kry­jemy w so­bie to co naj­lep­sze. Czy war­to ? a pro­pos kom­pleksów zap­raszam do przesłucha­nia piosen­ki Gru­py Ope­racyj­nej- Kom­plek­sy. Da­je dużo do myśle­nia. (; 

myśl
zebrała 123 fiszki • 15 lutego 2011, 20:07

Na­wet naj­lep­sze lus­tro nie odzwier­cied­li ob­ra­zu duszy... 

myśl
zebrała 122 fiszki • 29 maja 2010, 18:58

Nie oce­niaj mi­nionych chwil ja­ko najwspanialszych.
Żyj z świado­mością, że wszys­tko, co naj­lep­sze jest przed Tobą. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 24 kwietnia 2010, 14:00

Doj­rzeć do świado­mości, że naj­lep­sze co można zro­bić dla otocze­nia, to de­cydo­wać za siebie. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 28 lipca 2013, 21:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:34shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]