Wyszukiwarka: motyl

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mo­tyl — zgromadziliśmy 142 teksty.

Na­malo­wałem ob­raz…skrom­ny,czer­wo­ny kwiat za­gubiony wśród ka­mieni i od­ra­panych murów.Naz­wałem go”Sa­mot­ność”.Za chwilę przyf­runął błękit­ny mo­tyl…już nie byłem samotny... 

myśl
zebrała 186 fiszek • 31 lipca 2010, 11:17

W źdźble tra­wy od­na­lazłem sens is­tnienia…w prze­latującym mo­tylu od­kryłem wrażli­wość swo­jej duszy…w człowieku miłość uka­zała mi swo­je piękno… 

myśl
zebrała 166 fiszek • 18 maja 2010, 06:23

Pat­rząc przez łzy za­wie­dzionej miłości na­wet naj­piękniej­szy mo­tyl oka nie pocieszy. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 17 kwietnia 2010, 09:43

W każdym pięknym mo­tylu tkwi cząstka zabłąka­nej ćmy. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 28 maja 2011, 12:01

Ćma również jest Motylem. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 13 października 2010, 16:34

Uda­wana miłość... tok­syczną pachnąca zazdrością,
nie dała szczęścia, nie da­je nadziei .
Ona po­woli za­bija ser­ca, niszczy duszę, ruj­nu­je wnętrza...
Byś w końcu umarł !
jak mo­tyl, który ut­ra­cił ko­lory życia .

Ktoś przy­pad­kiem pod­ci­na Ci skrzydła ... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 czerwca 2010, 14:05

Zaw­sze przychodzi ta­ka chwi­la, gdy mo­tyl praw­dy nie chce tkwić dłużej w ko­konie tajemnic. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 2 kwietnia 2011, 11:26

Była po­ranną kawą bez cuk­ru. Śmie­chem dziec­ka na huśtaw­ce. Ko­loro­wym mo­tylem zapląta­nym w fi­ran­ce. Była świętym ob­razkiem scho­wanym w por­tfe­lu i kieliszkiem czer­wo­nego wi­na do ko­lac­ji. Była spóźnionym po­ciągiem. Bi­letem pow­rotnym. Wczo­raj­szą kłótnią. Była zacho­dem słońca i kroplą ro­sy o świ­cie. Była wszys­tkim. Nie była tyl­ko sobą. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 17 września 2010, 15:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wszystkie
Filtruj wyniki