Wyszukiwarka: morze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morze — zgromadziliśmy 541 tekstów.

jak mam pat­rzeć Ci w oczy kiedy za­mykasz po­wieki powieki?
cien­ka skóra dokład­nie ob­ry­sowu­je two­je niebies­kie źrenice,
niez­na­ne, niez­ba­dane jak głębia oce­nanu,
po­wieki jak fa­le spryt­nie uk­ry­wają wnętrze niepo­zor­ne­go morza,
morza które wy­daje się tak ta­jem­nicze, tak nieznajome,
tak bar­dzo chciałabym je poznać..
tak bar­dzo chciałabym za­nurzyć się w je­go ciepłych wodach,
na­wet nie wiesz ile bym dała żebyś nau­czył mnie pływać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2012, 11:34

Wokół roz­gniewa­ne niebo,wzburzo­ne morze...
Obok idziesz ty i łagodzisz pod­much wiatru...
Czuję,że żyję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2009, 20:14

W życiu jest tak jak na morzu, na niez­na­nych wo­dach znaj­du­jemy Praw­dzi­wego Siebie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2012, 20:15

…Czułam jak­bym nie pot­rze­bowała od­dychać, za­razem od­dychałam pełną pier­sią. Wo­da, krop­le, otu­lały mnie miękko, w szu­mie. Ja poz­naję siebie od no­wa, stoję tam na pal­cach, mo­je us­ta tworzą idealną kom­po­zycję z oblanym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2013, 23:57

Jak ran­ny żołnierz na po­lu chwały,
leże pełen bólu nie mogąc Cie znaleźć,
a szu­kałem wszędzie...
Od pól zielo­nych pełnych urodzaju,
po bo­ry złocis­te pełne je­sien­ne­go blasku.
Lecz nie było Cie tam.

Wy­pat­ry­wałem ze szczy­tu góry samotnej,
lecz nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2009, 20:53

~ Co to szczęście, ja­ka jest praw­dzi­wa de­finic­ja te­go wy­razu?
Czy uz­nać można świat, codzien­ne blas­ki słońca, księżyca i gwiazd? Połysk tra­wy po po­ran­nej ro­sie, szum drzew ,morza, po­toków i rzek? Świer­got ptaków, tych małych i dużych?
Czy może zu­pełnie od­mienną rzecz - miłość, sym­pa­tię dru­giego człowieka? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2010, 14:57

Mo­je ser­ce wyrzu­cam w głębie morza. Może które­goś dnia ktoś znaj­dzie je na brze­gu, weźmie i moc­no przy­tuli do siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2011, 00:09

Szła tak lek­ko brze­giem morza.
O jej de­likat­ne sto­py obi­jały się fale.
Pat­rzyła na piękny księżyc,
od­bi­jający się w ślniącej wodzie.
Sta­rała się nie myśleć.
Lecz gdy tyl­ko zam­knęła oczy,
zaczęła się zas­ta­nawiać dlaczego
nie ma z nią jego...
Przy­pomi­nała so­bie te piękne chwile
spędzo­ne ra­zem z nim.
Czuła je­go za­pach, dotyk.
Słyszała jak szep­tał jej do ucha:
Kocham Cię skar­bie !
Ot­worzyła po­woli oczy...
I po­wie­działa cicho do siebie
" głupia, je­go już tu NIG­DY nie będzie" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2010, 20:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki