Wyszukiwarka: morze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morze — zgromadziliśmy 541 tekstów.

Wrzu­cić się do morza łez,
uto­pić zmar­twienia i smutki.
Życia Twe­go nad­szedł kres,
ser­ce roz­bi­te na cząstki.

Z życia się mu­sisz zmie­rzyć ciosem,
nie zaw­sze jest prze­cież kolorowo.
Bo um­rzeć trze­ba czasem,
by móc na­rodzić się na nowo.

I choć myślisz żeś głupi,
bo nadzieja zaw­sze żyć w To­bie będzie.
To po­woli czas ra­ny zalepi
i lep­sze jut­ro kiedyś nadejdzie.

Twe życie będzie jeszcze słodszym,
choć dziś w ser­cu wichura.
Lecz pamiętaj:
wspom­nienia są tym najcenniejszym,
co dała nam Mat­ka Natura. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 listopada 2009, 00:44

Jed­na łza ukocha­nej oso­by przy­nosi większy ból niż morze wy­lanych przez nas. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2011, 08:08

On tak po pros­tu stał się jej światem. Wscho­dem i zacho­dem słońca. Zimą i la­tem. Kawą i her­batą. Morzem i góra­mi. Uśmie­chem i łzą. Ra­dością i żalem. Wszystkim. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 września 2012, 23:22

Le­nis­two jest naszym przekleństwem...
morzem bez dna, he­roiną bez końca...
wys­tar­czy, że raz spróbu­jesz a zacznie władać Twoim życiem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2010, 14:35

Szczęście za­kor­ko­wane w bu­tel­ce wypłynęło w morze, szu­kaj go wyt­rwa­le, bo ono lu­bi uciekać, zaw­sze kiedy wy­daje Ci się, że złapałeś je w dłonie ono jak piasek prześliz­gu­je Ci się między palcami [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2009, 21:29

Każdy ma swoją gwiazdę na niebie.Jeśli jej zaufa­my zaw­sze wskaże nam od­po­wied­ni kieru­nek, Jak ma­rynarzo­wi na sze­rokim morzu po­morze dot­rzeć do przys­ta­ni, tak nam w la­biryn­cie życia po­morze zna­leźć wyjście:) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2010, 00:50

Po­wiet­rze- w mieście może cię truć, w górach i nad morzem może leczyć. Ale bez niego nie czułbyś nic.
Jes­teś po­wiet­rzem, bo bez ciebie nic by nie istniało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 stycznia 2012, 21:27

Kocham Cię Ma­riusz, za to, że zaw­sze przy mnie jes­teś i na­wet będąc ty­siące ki­lometrów ode mnie, gdzieś w od­da­li na morzu, czuję Twoją obec­ność i miłość, niesa­mowi­te wspar­cie i to, że [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2012, 13:43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki