Wyszukiwarka: morze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morze — zgromadziliśmy 541 tekstów.

Jak ran­ny żołnierz na po­lu chwały,
leże pełen bólu nie mogąc Cie znaleźć,
a szu­kałem wszędzie...
Od pól zielo­nych pełnych urodzaju,
po bo­ry złocis­te pełne je­sien­ne­go blasku.
Lecz nie było Cie tam.

Wy­pat­ry­wałem ze szczy­tu góry samotnej,
lecz nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2009, 20:53

~ Co to szczęście, ja­ka jest praw­dzi­wa de­finic­ja te­go wy­razu?
Czy uz­nać można świat, codzien­ne blas­ki słońca, księżyca i gwiazd? Połysk tra­wy po po­ran­nej ro­sie, szum drzew ,morza, po­toków i rzek? Świer­got ptaków, tych małych i dużych?
Czy może zu­pełnie od­mienną rzecz - miłość, sym­pa­tię dru­giego człowieka? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2010, 14:57

Mo­je ser­ce wyrzu­cam w głębie morza. Może które­goś dnia ktoś znaj­dzie je na brze­gu, weźmie i moc­no przy­tuli do siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2011, 00:09

Szła tak lek­ko brze­giem morza.
O jej de­likat­ne sto­py obi­jały się fale.
Pat­rzyła na piękny księżyc,
od­bi­jający się w ślniącej wodzie.
Sta­rała się nie myśleć.
Lecz gdy tyl­ko zam­knęła oczy,
zaczęła się zas­ta­nawiać dlaczego
nie ma z nią jego...
Przy­pomi­nała so­bie te piękne chwile
spędzo­ne ra­zem z nim.
Czuła je­go za­pach, dotyk.
Słyszała jak szep­tał jej do ucha:
Kocham Cię skar­bie !
Ot­worzyła po­woli oczy...
I po­wie­działa cicho do siebie
" głupia, je­go już tu NIG­DY nie będzie" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2010, 20:50

Jak śle­piec na morzu,
Tak i ja z Tobą w związku . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2010, 21:08

Życie jest jak morze nieob­liczal­ne, zmien­ne, cza­sem spo­koj­ne, niekiedy wzburzo­ne, a ludzie jak okręty płyną przez to morze ku wy­mie­rzo­nemu celowi... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 stycznia 2011, 21:37

,, Siedzę na brze­gu me­go życia,
ono jak morze, dziś wszys­tko może.
Wczo­raj wzburzo­ne, jut­ro znów poczu­je brak końca,
i tak jak piasek, mo­je myśli opa­dają gdzieś na dnie.
Chodzę sa­mot­nie, mój wzrok w wpat­rzo­ny w lus­trzaną taflę.” 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2011, 22:19

Kar­miona piękny­mi słowa­mi,
otoczo­na Twoimi ra­miona­mi...
Odpływam na bez­kres­ne morze zwa­ne miłością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2010, 17:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki