Wyszukiwarka: miłość dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 142 teksty.

- Mamusiu...?
- Tak, Skarbie?
- Co to ta­kiego jest Miłość?
- Wiesz Córeczko, to ta­kie wiel­kie szczęście.
- Jak wiel­kie Mamo?
- Tak wiel­kie jak przy zna­lezieniu czte­rolis­tnej ko­niczyn­ki, której mo­zol­nie szu­kaliśmy całe życie. Jed­nak niektórzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 178 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:44

Naucz się, że miłość nie mie­szka w słodyczach, za­baw­kach, ani w pre­zen­tach, które ofiaro­wujesz swo­jemu dziec­ku, lecz w udzielo­nym zain­te­reso­waniu, roz­mo­wach i wspólnie spędzo­nych chwilach. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 25 maja 2010, 13:36

Jeżeli w oczach dziec­ka widzisz do­rosłego człowieka, to znak, że co­raz bar­dziej pot­rze­buje Two­jej miłości. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 20 czerwca 2010, 16:01

Tęskno­ta naj­bar­dziej niepo­kor­nym dziec­kiem miłości. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 19 października 2010, 11:20

Wy­lewasz morze pus­tych łez za ut­ra­coną miłością.
Twe­mu dziec­ku roz­pa­da się świat. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 17 marca 2010, 14:33

Kochaj

Te słowa od­mieniają życie i są naj­piękniej­szym do­wodem miłości, ja­ki ko­bieta może dać mężczyźnie. - Będziemy mieli dziec­ko! - I cały wszechświat tra­ci znacze­nie. Ser­ce łopocze, jak osza­lałe i kiedy do­tyka się brzucha swej ukocha­nej jest się pew­nym, że po­tomek właśnie się od­wrócił, nie­chcący ko­piąc matkę. Tak... Właśnie wte­dy świat rodzi się na nowo... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 29 maja 2010, 17:16

Miłość rodzi­ciel­ska po­win­na doj­rze­wać wraz z dzieckiem. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 13 lutego 2012, 23:40

.... niena­wiść to "dziec­ko" zra­nionej miłości... włas­nej miłości... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 15 marca 2010, 08:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wszystkie
Filtruj wyniki