Wyszukiwarka: mama

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ma­ma — zgromadziliśmy 178 tekstów.

I nieważne, gdzie aku­rat idę… Gdy od­wra­cam głowę zaw­sze jest tuż przy mnie. Ma­ma – mój ziem­ski Anioł Stróż.


Odtwórz  

myśl
zebrała 102 fiszki • 26 maja 2013, 16:31

Ma ta­kie niewin­ne, bez­bron­ne, smut­ne oczy.
I choć nie jest mój, chciałabym umieć pat­rzeć Je­go ocza­mi.
Zo­baczyć jak to jest jak ma­ma krzyczy, choć nie Je­go wi­na, ta­ta bi­je, choć On jeszcze nie wie co to gniew, rodzi­ce się szar­pią, a Je­mu brak już siły na płacz. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:31

... dziad­ku, dziad­ku... sko­ro dzieci nie mogą krzyczeć na rodziców, to dlacze­go ma­ma krzyczy na Ciebie ?... ona chy­ba mnie okłamuje...


... * czy człowiek pot­rze­buje wrogów, by kłody pod no­gi rzu­cone miał...... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 16 marca 2011, 00:08

A mo­ja ma­ma na "kocham Cię" ot tak, przy­tuliła mnie i po­wie­działa "ja Ciebie też".
Dob­rze czuć, że blis­ka Ci oso­ba nie doszu­kuje się w tych słowa dru­giego dna. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 18 marca 2011, 11:03

Trze­ba być szczególnym człowiekiem... o wspa­niałym ser­cu by po­kochać mat­czyną miłością zu­pełnie obcą is­totkę i ta­kie ser­ce ma mo­ja mama...
I tu chciałam podzięko­wać bo... każde­go dnia czuję że je­go większość na­leży do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 maja 2013, 23:44

I to nic, że wiesz o mnie więcej niż mo­ja ma­ma. To nic, że ja o To­bie wiem niewiele bo po­dob­no lu­bisz mnie słuchać. I to nic, że tyl­ko przed Tobą się ot­worzyłam. A także nic, że gdy Cię widzę mam tup­tające bi­zon­ki w brzuchu. To nic, ale czy to coś oznacza? 

myśl
zebrała 62 fiszki • 9 sierpnia 2010, 12:59

Oglądając sta­re zdjęcia które ro­biła mo­ja ma­ma, stwier­dzam, że wte­dy fo­tog­ra­fia miała sens, większy niż teraz. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 5 czerwca 2010, 21:37

Co tam? Wiem, że nie ga­daliśmy przez ja­kiś czas. Myślę o To­bie często i spra­wia to, że na­wet się uśmie­cham, choć nie zaw­sze. Mam Ci ty­le do po­wie­dze­nia.. Jak tam Twój tata, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 8 grudnia 2009, 18:43

I to uczu­cie, kiedy słyszysz pier­wsze słowo : ma­ma - bezcenne. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 maja 2013, 22:04

Ma­ma zno­wu płacze, bo ta­ta ko­lej­ny raz za­pom­niał, że ma rodzinę którą po­winien kochać. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 28 marca 2010, 17:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st (...)Gdybym miał na­pisać wszys­tko [...]

dzisiaj, 19:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Magnolia

dzisiaj, 19:02CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Niektórzy myślą, że mają [...]

dzisiaj, 18:53Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Zdrowie to ta­ka dziw­na [...]

dzisiaj, 18:53Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy luźny pogląd nie [...]

dzisiaj, 18:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Niektórzy myślą, że mają [...]

dzisiaj, 18:46Naja sko­men­to­wał tek­st Powroty

dzisiaj, 18:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Zdrowie to ta­ka dziw­na [...]

dzisiaj, 18:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 18:33Naja sko­men­to­wał tek­st Niektórzy myślą, że mają [...]