Wyszukiwarka: małpa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: małpa — zgromadziliśmy 26 tekstów.

Mam swój cyrk i na­wet małpy w nim własne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lipca 2011, 19:55

Małpa z brzytwą w ręku nie pot­ra­fi się ogo­lić ale wiele może.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 marca 2013, 00:07

Małpy bar­dziej ludzkie niż ludzie i Ludzie bar­dziej małpi niż małpy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 października 2009, 13:16

- A jed­nak… - po­wie­działa głośno de­likat­nie układając dłoń na je­go klat­ce pier­siowej. – Bi­je. Masz ser­ce. Muszę przyz­nać, że nig­dy nie posądzałam cię o je­go po­siada­nie.
Zab­rała dłoń, ogarnęła włosy z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2010, 22:14

Niektórzy spra­wiają wrażenie, jak­by pochodzi­li od małpy. In­ni są o tym prze­kona­ni mi­mo bra­ku wy­raźnych i prze­konujących do­wodów na ewo­lucję w wy­daniu Dar­wi­na. Każdy może wyb­rać do której ka­tego­rii na­leży. A ja jes­tem prze­kona­ny, że człowiek od sa­mego początku jest człowiekiem, cho­ciaż kiedy ob­serwuję ludzi wokół mnie stwier­dzam ze zgrozą, że w niejed­nym z nich z człowieka niewiele pozostało... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 maja 2011, 15:06

"...choć wiem, że po­win­nam więcej pi­sać, ale kiedy jak w dzień mam szkołę i naukę, inną pasję, rodzinę, nocą kil­ka godzin na sen...".

in­spi­rac­ja: Małpa - Właśnie Ty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2012, 10:32

Współcześni po­lity­cy są pachołka­mi nap­rawdę za­możnych te­go świata: tańczą jak im zag­rają, w nadziei, że choć kąsek skap­nie im z su­to zas­ta­wione­go stołu ich panów.
Szko­da tyl­ko, że choćby bez­ta­len­ci nie można po­wys­trze­lać: nam zao­szczędzo­no by pat­rze­nia na te pok­raczne małpie tańce, a przy okaz­ji o ileż lżej­sza byłaby ta ziemia! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2011, 15:00

Ludzie będą ga­dać i wszys­tko roz­grze­bywać. Człowiek nie pochodzi od małpy, tyl­ko od kury. 

myśl • 6 lipca 2010, 00:16

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki