Wyszukiwarka: małe dzieci

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: małe dzieci — zgromadziliśmy 71 tekstów.

Nic nie pot­ra­fi tak wzruszyć do łez, jak szcze­re, z niewin­nych serc płynące, słowa małych dzieci... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 18 maja 2010, 13:21

Spośród ty­lu ba­jek Dis­ney'a jeszcze nig­dy nie widziałam "baj­ki o życiu". Być może dla­tego, że nie jest ono bajką.. al­bo sam ty­tuł jest już zbyt prze­rażający i nie dos­to­sowa­ny do psychi­ki małych dzieci.. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 13 maja 2010, 17:54

Sie­działa zlękniona w kącie swo­jego po­koju, z całych sił za­tykała uczy, bezgłośnie łkając...
Wtu­lony w mięciutką po­duszkę, małym mi­siem ocierał ko­lejną ściekającą po po­liczku łzę...

(Dzieci - bez­bron­ne i niewin­ne, często nieświado­mie uwikłane w prob­le­my dorosłych)... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 10 sierpnia 2010, 20:46

"MO­JA MIŁOŚĆ"...

... Duża iz­ba, po trochu ja­dal­nia, po trochu kuchnia. Z niedużym ko­min­kiem na cen­tral­nej ścianie... W ko­min­ku, to płonie, to znów tyl­ko tli się płomień. To płomień życia, kiedyś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 lutego 2010, 08:24

Kochaj mnie, a ja będę kochać Ciebie i będziemy chodzić ra­zem, trzy­mając się za ręce.

Miłość ocza­mi Małych Dzieci... Up­roszczo­na i naiwna?
A może to My sta­ramy się ją niepot­rzeb­nie skomplikować...? 

myśl
zebrała 52 fiszki • 15 września 2010, 20:56

Zadzi­wia cza­sem szcze­rość i ot­wartość małych dzieci w za­dawa­niu py­tań. Ucząc się mówić uczą się prze­de wszys­tkim py­tać... "dlacze­go kwiat­ki rosną na drzewie?"
Z tej cechy nie po­win­niśmy wy­ras­tać, bo le­piej jest za­pytać, niż żyć w niepew­ności.

M. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 kwietnia 2010, 20:43

Kochać można każdego.
Nie każdy pot­ra­fi kochać.
Nie każdy pot­ra­fi być kochanym.

Przez to rodzą się związki, które trwają, ale nie wnoszą w ser­ca pełni szczęścia.
Przez to rodzą się dzieci, które nie wy­niosą z domu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 stycznia 2010, 21:23

Życie jest pięknym da­rem. Niektórzy nie umieją go do­cenić nie wiedząc, że niektóre małe dzieci z każdą se­kundą wal­czą o życie.


Ma­ja dasz ra­de.!! Wie­rzyć w Ciebie nie przestane. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 listopada 2011, 20:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki