Wyszukiwarka: ludzie obrazy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie ob­ra­zy — zgromadziliśmy 9 tekstów.

w wir­tual­nym świecie ludzie bez twarzy układają w głowie real­ne obrazy... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 czerwca 2010, 16:16

My , ludzie jes­teśmy tyl­ko ob­ra­zami Bo­ga roz­sy­pany­mi po świecie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 marca 2012, 14:23

Zbyt często gasną gwiaz­dy, spa­dają z nieba – wszys­tko ma swój ko­niec. Zbyt szyb­ko, gasną tak blis­ko. Wy­daje się – marze­nie, no zno­wu tyl­ko pus­tka. Różne lo­sy, różni ludzie, za­bawy bez zasad [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 lutego 2013, 13:50

W za­myśle­niu o :
Świętach !
Do Świąt Bożego Na­rodze­nia po­zos­tało jeszcze trochę cza­su, jed­nak jak co ro­ku w tę przed­wczesną ra­dość do­pada mnie po­nure py­tanie : „ Ile jest Świąt w Świętach?”. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 listopada 2010, 17:21

Stu­kanie pal­ca­mi o biur­ko wpra­wiało w drga­nia kawę, która wy­pełniała je­den z je­go ulu­bionych kubków, stojących tu­taj od sa­mego ra­na. Pochy­lony lek­ko nad kla­wiaturą zda­wał się nie dos­trze­gać otaczające­go go świata. Na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2010, 23:40

------------------------------------------
gdzie nie spoj­rzę z każdej stro­ny jest ten
co pier­do­li i ten co jest pierdolony
------------------------------------------

me­dia ludziom do głów ścier­wo wkładają
a ci z uśmie­chem her­batę mieszają

ry­sują przed ni­mi piękne obrazy,
życie tak słod­kie życie bez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek

Lu­bisz oglądać fil­my? Każdy to lubi.
Wyob­raź so­bie więc film bez dźwięku, bez mu­zyki. To­tal­na cisza.
Wyob­raź so­bie film bez treści, bez fa­buły. Sa­me zdjęcia, sa­me twarze.
Te­raz skup się na nich, różni ludzie, różne bar­wy, różne emoc­je. Mi­gają z prędkością 3 ob­ra­zy na se­kundę.
I tak po dwu­godzin­nym sean­sie. Po wyłącze­niu sprzętu. Gdy ot­worzysz oczy, będziesz miał w głowie tyl­ko jedną osobę.
A film to życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2011, 15:57

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki