Wyszukiwarka: latach

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: la­tach — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Pa­pieros i ka­wa,szyb­ki całus dla śpiących dzieci na do widzenia.
Zatłoczo­ny auto­bus,skradziony por­tflet,ham­burger zjedzo­ny na stojąco.
Py­tanie-co w szko­le i od lat niez­mien­na odpowiedz.
Po­zor­nie poukłada­ny świat.
Za ścianą pier­wo­rod­ny na­pełnia ko­lejną igłę.
Blis­cy,których tak mało zna­my........ .. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 czerwca 2010, 00:13

Ta me­lan­cho­lia która się budzi, kiedy uświada­miasz so­bie, że po mi­mo lat na­dal coś czu­jesz do niez­na­nej Ci już oso­by.
Wte­dy nie masz pojęcia czy śmiać się czy płakać.
Pier­wsza szkol­na miłość, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 października 2010, 09:28

Dziec­ko ug­ry­zione przez psa ma uraz do końca życia. Z jed­nej stro­ny, ku­si je miękka sierść, a z dru­giej boi się, że sy­tuac­ja sprzed lat się powtórzy, mi­mo że to zu­pełnie in­ny zwierzak.

Po­dob­nie jest z oszu­kanym człowiekiem. Ni­by chce i wie­rzy in­nym, ale wciąż doszu­kuje się niez­godności, ciągle ma wątpliwości.. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 sierpnia 2010, 10:54

on - 36 lat
ona- 68 lat


* Czy wiek ma ja­kieś znaczenie? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 lipca 2010, 11:17

Minął już rok..
Pa­miętam jak­by to było wczoraj..
Be­zin­te­resow­na, od­da­na Miłość.. dwa ser­ca bijące jed­nym ryt­mem i jed­na dusza w dwóch ciałach...
Wciąż pa­miętam Two­je słowa szep­ta­ne przy pożeg­na­niu.. "Kocham Cię Myszko.. Pa­miętaj.. już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek

Pa­radok­salnie, to strach który zgłębiamy i uk­ry­wamy w so­bie la­tami, do­daje nam naj­więcej sił, aż wreszcie sta­je się naszym naj­wier­niej­szym sprzy­mie­rzeńcem. Mając swój włas­ny strach po naszej stro­nie, możemy dosłow­nie wszystko! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 lipca 2010, 13:18

Twój za­pach dający ukojenie,
Two­je oczy dające nadzieje,
Twe ręce chro­niące przed światem,
i miłość zaw­sze pachnąca latem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 września 2010, 20:39

By zagłuszyć głód czy prag­nienie nie trze­ba wiel­kiego wy­siłku umysłowe­go- ot sięgnąć po jakąś żyw­ność bądź pi­cie. Lecz do zagłusze­nia włas­ne­go su­mienia pot­rze­ba lat praktyki. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 czerwca 2010, 11:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki