Wyszukiwarka: kubuś puchatek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ku­buś pucha­tek — zgromadziliśmy 16 tekstów.

wszys­cy jes­teśmy ta­kim Ku­busiami Puchatkami...

chce­my ciepła, miod­ku i przyjaciół... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 21 listopada 2009, 15:20

Mój Fa­cet nie mu­si wyglądać jak naj­przys­tojniej­szy ak­tor, ba on na­wet nie ma tak wyglądać! Ma za to wie­dzieć, że za­miast cuk­ru używam słodzi­ka, za­sypiam za­winięta w na­leśnik z kołdry, uwiel­biam pocałunki [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 61 fiszek • 29 grudnia 2009, 00:07

Niektóre przy­jaźnie są po­dob­ne do przy­jaźni Ku­busia Puchat­ka i Krzy­sia. Gdy ten dru­gi poz­na­je swoją miłość bied­ny miś zos­ta­je odłożony na półkę i z cza­sem jest całko­wicie za­pom­niany. Lecz miś nie za­pom­ni i nig­dy nie opuści Krzysia. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 maja 2010, 14:34

"Wiesz Pro­sia­czku, miłość jest wte­dy, kiedy ko­goś lu­bimy... za bar­dzo."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2009, 22:34

Szu­kałem Cię tam, gdzie Cię nie było i tam, gdzie byłeś...
Jed­no jest pew­ne!
Tu gdzie ja jes­tem - Ciebie nie ma.

-Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 stycznia 2013, 11:08

Wcielę się w Ku­busia Puchat­ka i zażyczę so­bie miod­ku w Two­jej postaci. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 grudnia 2010, 19:53

..i Ku­buś Pucha­tek nig­dy nie przy­puszczał że kiedyś miodek przes­ta­nie mu smakować. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2012, 13:04

Tak jak Ku­buś Pucha­tek nie umie żyć bez miodu
tak ja nie umiem żyć bez Ciebie .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2011, 21:20

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki