Wyszukiwarka: ktoś bliski

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ktoś blis­ki — zgromadziliśmy 129 tekstów.

Kiedy ktoś blis­ki nam umiera, po­pada­my w roz­pacz, ale z cza­sem przyz­wycza­jamy się, i za­pomi­namy... a tak nie po­win­no być. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 kwietnia 2010, 14:16

nie wiem czy to ja się zmieniam czy ludzie , nie poz­na­je Was, Wy nie poz­na­jecie mnie . mi­jamy się . dys­kret­ne spoj­rze­nia , wer­to­wanie w pa­mieci , w poszu­kiwa­niu cho­ciażby imienia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 kwietnia 2012, 16:18

Cza­sem ktoś, ktoś dla ciebie blis­ki oka­zuje się być kimś zu­pełnie innym... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 kwietnia 2010, 16:47

Śmierć blis­kiej oso­by przy­nosi ból, czas uko­jenie, wspom­nienia melancholię...
Śmierć, dzięki niej wiem że ktoś będzie za mną tęsknił.
Czas, poz­wa­la zrozumieć.
Wspom­nienia... sza­leństwo za życia... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 sierpnia 2010, 10:53

Te­raz uśmiech będzie przez­naczo­ny dla tych, do których uśmie­cham się bez wysiłku.
Mo­je dro­gi będą skiero­wane do tych, których to­warzys­two jest mi bliskie.
Tak, jes­tem pew­na, że nie ma przy­padków.
Cza­sami po pros­tu, w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie, ktoś uświada­mia nam kim jes­teśmy..dla tej osoby.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 maja 2010, 15:31

- Ktoś blis­ki -
- Oso­ba -
- Od­chodząc zas­mu­ca - 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 kwietnia 2010, 19:45

Cza­sem jest po pros­tu źle. I w te­dy człowiek chciałby ty­le po­wie­dzieć, tak moc­no przy­tulić, ukoić w kimś swój strach które­go prze­cież jest w nim za dużo jak na prze­ciętne­go człowieka.


Cza­sami pot­rzeb­ny jest ktoś bliski.
Dla Mateusza.
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 grudnia 2010, 13:12

Cza­sami głuchy le­piej Cie wysłucha niż ktoś bliski. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 marca 2010, 12:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki