Wyszukiwarka: krzywdzą

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krzyw­dzą — zgromadziliśmy 224 teksty.

Pszczoła umiera, gdy użądli.
Człowiek krzyw­dzi mi­lion ra­zy dzien­nie i żyje dalej...28.08.10r. 

myśl dnia z 3 września 2014 roku
zebrała 182 fiszki • 28 sierpnia 2010, 11:03

Mieć świado­mość, że pychą krzyw­dzi­my nie tyl­ko innych,

lecz prze­de wszys­tkim siebie. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 29 sierpnia 2010, 17:25

Za­pytała się mnie, cze­mu jes­tem tak dob­ra dla tych, którzy mnie wciąż krzyw­dzą, a ja za­milkłam. Nie wie­działam co od­po­wie­dzieć. Myślałam, że tak trze­ba... Poczułam dumę, że jes­tem lep­sza od swoich katów, a po­tem poczułam się jak idiot­ka. Tak głupia i naiwna.

... bo dzi­siej­szy świat jest głuchy na dob­ro, a zło trud­no dob­rem zwyciężać


9.08.10r. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 9 sierpnia 2010, 18:57

Żal mi ich. Krzyw­dzą in­nych na zewnątrz, bo nie ot­rzy­mali miłości w domu.


20.05.10r. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 20 maja 2010, 10:32

Krzyw­dzę i ra­nię. Za­miast pochy­lić głowę w pokłonie nad błędem i pro­sić o wy­bacze­nie - 
noszę ją co­raz wyżej. Pycha, jak śle­pa uliczka pro­wadzi mnie na stracenie.
Ale mam ser­ce. Myślę. 
Jes­tem człowiekiem, więc nie wszys­tko stracone. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 14 września 2012, 06:02

Pat­rzył na czar­ne, wzburzo­ne morze niena­wiści - a była to krwa­wa, zat­ru­ta za­toka łez...
Spoglądał na białe, czys­te niebo - a tak na prawdę na jas­ne śla­dy wys­trze­lonych pocisków...

(nie oce­niaj, nie krzywdź, nie rań - jeśli nie znasz całej prawdy)... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 sierpnia 2010, 19:41

Uczy­liśmy się siebie nawza­jem. Uczy­liśmy się, jak się nie krzyw­dzić, ra­niąc się na każdym kroku. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 7 października 2010, 08:48

Ludzie kłam­stwem krzyw­dzą in­nych bo są za słabi na prawdę. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 8 października 2010, 13:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wszystkie
Filtruj wyniki