Wyszukiwarka: krótkie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krótkie — zgromadziliśmy 916 tekstów.

Można zwątpić w szczęście, gdy ktoś, kto dla ciebie był „całym światem” od­chodzi rzu­cając krótkie „bądź szczęśliwy” 

myśl
zebrała 489 fiszek • 3 października 2010, 08:57

Cho­ciaż no­gaw­ki Twoich spod­ni stały się moc­no za krótkie, to z marzeń nig­dy nie wyrastaj... 

myśl dnia z 27 maja 2013 roku
zebrała 243 fiszki • 16 lutego 2010, 15:42

Dob­ra­na para

Ja małe cyc­ki, ty krótki penis
I ma­my remis!

________________
Przep­raszam za te słowa, ale wielu ludzi (szczególnie młodych) dziś oce­nia ty­mi ka­tego­riami.. Dziew­czy­na mu­si być szczup­lutka, duży biust.. Mężczyz­na umięśniony.. Te­lewiz­ja, pra­sa też kreuje ta­kie wzor­ce.. Niestety.. 

myśl dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrała 225 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:43

.. a mo­rał tej baj­ki jest krótki i wszys­tkim dob­rze znany:
ten, kto ni­kogo nie kocha, sam nie będzie kochany. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 25 maja 2010, 15:01

Up­ra­wiaj­my miłość długi­mi do­tyka­mi, krótki­mi od­decha­mi i nies­kończo­nym spełnieniem. 

myśl
zebrała 166 fiszek • 20 grudnia 2009, 20:18

Pamiętaj

Niektóre od­po­wie­dzi nie wy­magają słów. Wys­tar­czy je­no krótkie spoj­rze­nie, trze­pot rzęsa­mi, sub­telny uśmiech czy też de­likat­ny do­tyk... I wszys­tko jest jasne. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 30 maja 2010, 20:30

Życie jest krótkie, więc łam za­sady: wy­baczaj szyb­ko, całuj po­woli, kochaj szczerze, śmiej się bez opa­mięta­nia i nig­dy nie żałuj nicze­go, co wy­wołało uśmiech na two­jej twarzy. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 10 stycznia 2010, 15:55

Trud­no ufać ko­muś, kto przy­jaźń trak­tu­je jak uwielbienie,
a na­dużywając zaufa­nia tworzy formę do bu­dowa­nia włas­ne­go "ja".


z cyk­lu : krótkie cięcia 

myśl
zebrała 114 fiszek • 22 marca 2013, 18:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki