Wyszukiwarka: krótkie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krótkie — zgromadziliśmy 377 tekstów.

Można zwątpić w szczęście, gdy ktoś, kto dla ciebie był „całym światem” od­chodzi rzu­cając krótkie „bądź szczęśliwy” 

myśl
zebrała 489 fiszek • 3 października 2010, 08:57

Cho­ciaż no­gaw­ki Twoich spod­ni stały się moc­no za krótkie, to z marzeń nig­dy nie wyrastaj... 

myśl dnia z 27 maja 2013 roku
zebrała 243 fiszki • 16 lutego 2010, 15:42

Pamiętaj

Niektóre od­po­wie­dzi nie wy­magają słów. Wys­tar­czy je­no krótkie spoj­rze­nie, trze­pot rzęsa­mi, sub­telny uśmiech czy też de­likat­ny do­tyk... I wszys­tko jest jasne. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 30 maja 2010, 20:30

Życie jest krótkie, więc łam za­sady: wy­baczaj szyb­ko, całuj po­woli, kochaj szczerze, śmiej się bez opa­mięta­nia i nig­dy nie żałuj nicze­go, co wy­wołało uśmiech na two­jej twarzy. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 10 stycznia 2010, 15:55

Trud­no ufać ko­muś, kto przy­jaźń trak­tu­je jak uwielbienie,
a na­dużywając zaufa­nia tworzy formę do bu­dowa­nia włas­ne­go "ja".


z cyk­lu : krótkie cięcia 

myśl
zebrała 114 fiszek • 22 marca 2013, 18:47

Zbyt krótkie ręce, by przy­tulić siebie.

...sa­mot­ność wciąż. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 3 lipca 2013, 20:12

I cóż po twoich modłach, kiedy pot­ra­fisz uderzyć w bliską ci niewin­ność,
a kiedy opad­nie kur­ty­na czczych zarzutów, nie pot­ra­fisz przyz­nać,
że uderzasz błędnie osądzając...
idąc w za­par­te, bo wstyd wra­cać bez twarzy z da­le­kiej podróży prawdy...
a może tyl­ko od­wra­casz uwagę od siebie...


z cyk­lu : krótkie cięcia 

myśl
zebrała 110 fiszek • 28 marca 2013, 23:44

za szczęście nie płacisz cier­pienia łzami,
ni przeszłości raną w ser­cu, a wspom­nień garścią naj­piękniej­szą, praw­dziwą miłością potężną

i dzi­siej­szym uśmie­chem na twarzy ...


szczęście, przy­jaciel każde­go .
dla niektórych krótkie, bo do­maga się pielęgnacji
a Ty człowieku za­pom­niałeś.
Lu­bisz nie pa­miętać . 

myśl
zebrała 96 fiszek • 9 kwietnia 2011, 11:31

Dzieliła włosy na czworo.
Dzięki te­mu ma je krótkie i gęste. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 30 lipca 2010, 00:48

I wy­sokie drze­wa miewają krótkie gałęzie. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 18 kwietnia 2010, 20:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:40shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:39Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:37shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:36mechaa sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 20:36shulag sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:35LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:34amel. sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 20:33shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:32mechaa wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.