Wyszukiwarka: koniec przyjaźni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec przy­jaźni — zgromadziliśmy 33 teksty.

I co z te­go, że znów się pokłóciłyście...
I co z te­go, że mówisz "to już ko­niec przyjaźni"...
I co z te­go, że twier­dzisz, że jest głupia i kłamliwa...
I co z te­go, że nie chcesz się pogodzić...
Mówię Ci, że mi­mo wszys­tko będziecie znów dzielić się ra­dością i smut­kiem. Tak działa przy­jaźń i nies­te­ty mu­sisz przyz­nać mi rację. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 9 sierpnia 2010, 08:25

- Kocham Cię - wyk­rztu­sił z siebie. Nie wie­dział cze­mu to po­wie­dział, ale czuł, że po­winien. Że po­winien się w końcu przyznać.
Spoj­rzała na niego ze zdzi­wieniem. Już cała ta sy­tuac­ja wy­dawała jej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 września 2009, 18:47

To przyk­re kiedy je­dyny człowiek, które­mu ufałaś i od­dałabyś wszys­tko na­wet o To­bie nie pa­mięta. To przygnębiające uczu­cie kiedy ciężko jest Ci od­dychać niez­na­nym po­wiet­rzem, a oso­ba, która tak pięknie mówiła o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 lipca 2010, 18:40

naj­gor­szą ceną pożąda­nia, miłości, przy­jaźni etc. jest fakt, że gdy cze­goś tak prag­niesz całym ser­cem i w końcu to dos­ta­jesz, za­wodzisz sa­mego siebie nies­podziewa­nie szybką skłon­nością do niedoceniania. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 11 października 2011, 23:25

Możesz długo uda­wać, że jest wszys­tko w porządku, że nie czu­jesz te­go ok­ropne­go bólu który po­wodo­wany jest bra­kiem przy­jaźni i ciepła, wiedz tyl­ko ty­le, że ktoś w końcu usłyszy twój krzyk i wołanie o po­moc i może to być oso­ba, po której nie spodziewałabyś się nig­dy zrozumienia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 czerwca 2010, 21:51

Kiedyś w końcu znajdę kred­ki, który­mi po­maluję mój sza­robu­ry świat, umeb­luję go ciepłem i przy­jaźnią, śmie­chem, ra­dością, bez­troską; po­wiet­rzem, którym będę od­dychać będzie muzyka. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 czerwca 2010, 20:51

Jes­tem już na końcu mos­tu naszej przyjaźni..
Ten "ko­niec" ... - to za dużo dla mo­jej wyobraźni! 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 października 2010, 13:48

-co sie dzieje z Anką?
- ehh, nie do­myślasz sie prawda?
-no nie bar­dzo, ale widze ze cos z nią nie tak ostatnio
- wy­jas­nie Ci o co chodzi, bo juz dlu­zej nie mo­ge patrzeć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 grudnia 2009, 19:54

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki