Wyszukiwarka: koniec przyjaźni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec przy­jaźni — zgromadziliśmy 2017 tekstów.

I zro­zumiała, że to ko­niec mi­mo to, że wszys­tko wska­zywało na początek. 

myśl
zebrała 190 fiszek • 27 marca 2011, 11:14

...

Cza­sem w drodze wyjątku
ko­niec jest na początku. 

myśl
zebrała 186 fiszek • 13 sierpnia 2010, 23:08

Łat­wiej z przy­jaźni o szcze­bel wyżej wskoczyć
Niż z miłości na przy­jaźń zeskoczyć. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 8 lipca 2010, 01:28

Na­piszę ty­siąc słów, że mnie nie ob­chodzisz, a na ko­niec kur­sywą
i naj­mniej­szą czcionką na­piszę, jak dob­rze umiem kłamać. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 26 grudnia 2009, 19:32

Mądrych w przy­jaźni, żaden głupek nie poróżni...
ale są i ta­cy idioci, którzy swoją miłość pot­ra­fią sprzedać. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 5 kwietnia 2013, 01:19

Ko­niec świata nastąpi wte­dy, kiedy ludzie przes­taną dążyć do władzy, a władza do pieniędzy. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 17 czerwca 2010, 09:30

Wspólne pas­je mag­ne­sem przyjaźni. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 7 lutego 2010, 08:24

Nie szu­kaj przy­jaźni tam, gdzie oszus­two gra na piani­nie. Nie każdą piękną me­lodię cha­rak­te­ryzu­je cnota. 

myśl dnia z 24 maja 2013 roku
zebrała 116 fiszek • 26 lutego 2011, 16:26

Dob­ro­wol­nie od­dałam szczęście.. Głupo­ta, powiecie?
Ale właśnie to jest mo­ja de­finic­ja przyjaźni:

Poświęcić swo­je szczęście na rzecz tej dru­giej oso­by, po­nieważ ona bar­dziej go potrzebuje. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 5 sierpnia 2010, 00:29

Głównym po­siłkiem przy­jaźni, jest zaufanie. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 1 czerwca 2010, 11:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:09onejka sko­men­to­wał tek­st Ulubione zajęcie Po­laka - [...]

dzisiaj, 20:07Cris sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 20:05Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:05Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:02M44G sko­men­to­wał tek­st serce pot­ra­fi dot­rzeć do [...]

dzisiaj, 19:59tomek43i wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 19:53Starlight. wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 19:48Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st kiedyś odej­dziesz i zos­ta­nie mi [...]

dzisiaj, 19:48wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Biorąc pod uwagę złożoność [...]

dzisiaj, 19:43Starlight. sko­men­to­wał tek­st serce pot­ra­fi dot­rzeć do [...]