Wyszukiwarka: kochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kocha­ny — zgromadziliśmy 812 tekstów.

.. a mo­rał tej baj­ki jest krótki i wszys­tkim dob­rze znany:
ten, kto ni­kogo nie kocha, sam nie będzie kochany. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 25 maja 2010, 15:01

Tyl­ko szla­kiem miłości dot­rze­my do za­kamarków wyob­raźni oso­by kochanej 

myśl
zebrała 128 fiszek • 25 sierpnia 2010, 12:08

In­tymna miłość

Za­sypiać i budzić się u bo­ku ko­goś, z kim seks to nie tyl­ko be­zuczu­ciowa przy­jem­ność, a prag­nienie poz­na­wania siebie każde­go dnia, każdej no­cy... Tęskno­ta za blis­kością kocha­nego ciała, w jed­nym łóżku i w jed­nej pościeli. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 12 lipca 2010, 16:04

Miłość z kra­wiec­kiego fachu jest zna­na, za­kocha­nej pan­nie szyję suk­nię ślubną, niekocha­nej łachmana. 

myśl dnia z 7 grudnia 2013 roku
zebrała 122 fiszki • 29 sierpnia 2010, 09:24

Kocha­ny, kochana

Mieć świado­mość, że pośród ty­siąca spoj­rzeń, se­tek uścisków dłoni, kil­kudziesięciu: - Dzień dob­ry! - rzu­conych w prze­locie, pa­ru po­całunków... Jest jed­no ta­kie spoj­rze­nie, jest je­den ta­ki uścisk dłoni, jest jed­no ta­kie „Dzień dob­ry!” i jest je­den ta­ki po­całunek na­leżący tyl­ko do Ciebie, kochany. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 18 lipca 2010, 16:07

Są ko­biety, które nie pot­rze­bują lus­tra...swo­je od­bi­cie widzą w blas­ku oczu kocha­nego mężczyz­ny i to je ut­wier­dza o swej piękności! 

myśl
zebrała 96 fiszek • 27 lutego 2011, 19:43

Czy nasze życie ma sens, gdy nie kocha­my i nie jes­teśmy kochani..?! 

myśl
zebrała 95 fiszek • 11 listopada 2010, 11:46

Jeśli chcesz kochać i być kocha­nym , obudź w so­bie wdzięk, de­likat­ność, czułość, to działa tak jak pro­mień słońca , który pa­da na bryłę lo­du. Bo czy­ja niechęć, lub gniew, może op­rzeć się ciepłu, życzli­wości i łagod­ności ro­zum­nej i tkli­wej przyjaźni...In­spi­rac­ja Kaś ;) 

myśl
zebrała 94 fiszki • 16 kwietnia 2011, 17:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki