Wyszukiwarka: kochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kocha­ny — zgromadziliśmy 251 tekstów.

.. a mo­rał tej baj­ki jest krótki i wszys­tkim dob­rze znany:
ten, kto ni­kogo nie kocha, sam nie będzie kochany. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 25 maja 2010, 15:01

Kiedy roz­bierasz mnie spoj­rze­niem kocha­ny, na­wet mo­je piegi są szczęśliwe...
Bo miłość prze­cież nie na urodzie zat­rzy­muje swój wzrok... 

myśl
zebrała 109 fiszek • 7 maja 2013, 00:27

Kocha­ny, kochana

Mieć świado­mość, że pośród ty­siąca spoj­rzeń, se­tek uścisków dłoni, kil­kudziesięciu: - Dzień dob­ry! - rzu­conych w prze­locie, pa­ru po­całunków... Jest jed­no ta­kie spoj­rze­nie, jest je­den ta­ki uścisk dłoni, jest jed­no ta­kie „Dzień dob­ry!” i jest je­den ta­ki po­całunek na­leżący tyl­ko do Ciebie, kochany. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 18 lipca 2010, 16:07

Bezdomny...
Żyłem wpraw­dzie na uli­cy jak zwierzę, ale um­rzeć chcę jak anioł, kocha­ny i pielęgnowany... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 8 sierpnia 2010, 15:24

...człowiek czu­je się sa­mot­nym gdy nie jest kocha­ny,
al­bo jest kocha­ny, ale nie pot­ra­fi te­go dostrzec.... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 3 sierpnia 2010, 03:20

Kocham, kiedy jes­teś zbyt blis­ko błęki­tem oczu, kocham, kiedy staję się wiosną na twoich us­tach, kocham, kiedy spi­jasz ze mnie po­ranną rosę tęskno­ty, kocham kiedy no­sisz mnie pod po­wieka­mi, kochany. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 8 listopada 2012, 00:43

Kiedy od­naj­dziesz mnie nocą o smut­nych oczach, będę słońcem w twoich nad­gar­stkach kocha­ny, zaszep­tam za zasłoną wiat­ru me­lodią, wple­cioną w bu­kiecik słod­kich fiołków, kiedy naz­naczysz mnie do­tykiem ust, będę kluczem do two­jego wnętrza, i za­nim zbudzi nas świt, zdążę ci się wyśnić. Kocha­ny, w twoim uśmie­chu, tak re­torycznie dob­rze mi z tobą. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 20 stycznia 2013, 22:25

Zat­ra­cam się w od­bi­ciu twoich oczu kocha­ny, jes­tem ty­siącem myśli , od warg po kres spoj­rzeń, mam ciebie pod skórą i w sza­rych komórkach mo­jego świata. Łapiesz mnie w sieć twoich py­tań, a ja znam tyl­ko jedną od­po­wiedź, kocham, kiedy płoniesz mi w źrenicach. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 stycznia 2013, 20:29

Kocha­ny, dałeś mi całe życie Kłamstw...
pragnę jed­ne­go dnia Szczerości.
 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 grudnia 2010, 13:48

Grzesznie uśmie­chaj się do mo­jego na­giego ser­ca, muśnij łagod­ność pier­si, pieść wit­raże sprag­nionych ud. Kochaj się ze mną w kra­job­ra­zie nieba, kochany. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 października 2012, 23:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.  

dzisiaj, 00:55krysta sko­men­to­wał tek­st Bez pożeg­na­nia od­chodzą... Wszys­cy ci,którym [...]