Wyszukiwarka: karnawał

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kar­na­wał — zgromadziliśmy 9 tekstów.

kar­na­wał się kończy i co niektórym prze­bierańcom zaczy­nają mas­ki spa­dać, od­kry­wając nagą prawdę! 

myśl
zebrała 104 fiszki • 21 lutego 2012, 20:30

... tak daw­no nie tańczyłem... następny kar­na­wał prze­tańczę z Marzanną... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 września 2011, 00:05

mias­to przyk­ry­te sza­rym woalem,
mok­re uli­ce - krzy­we, dziurawe,
biegnący ludzie - niczym w karnawale
'tańczą' w codzien­nym rytuale. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 lipca 2011, 09:01

życie to długi kar­na­wał, pod­czas które­go zwyk­le no­si się maskę.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 grudnia 2009, 18:38

Po­toczyła wzro­kiem po zna­jomych twarzach, niena­widziła ich, niena­widziła te­go miej­sca gdzie wszys­tko było sztuczne. Sa­ma też prze­siąkła tym odo­rem rozkłada­nego człowie­czeństwa.
"To jest kar­na­wał idiotów-po­myślała-w którym chodzi je­dynie o założenie jak najgłup­szej maski." 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 stycznia 2010, 15:30

Ta­kie są uro­ki kar­na­wału: nikt nie jest tym, za ko­go się po­daje, wszys­cy się kryją za przeb­ra­niami i mas­ka­mi. A może jest zu­pełnie od­wrot­nie? Może to my sa­mi szu­kamy mas­ki, która de­finiowałaby nas najlepiej...? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lutego 2010, 19:10

Życie ... nieus­tanna woj­na pos­tu z karnawałem.
Ja­cek Kaczmarski 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 grudnia 2011, 14:34

Mog­li zro­bić prak­tycznie wszys­tko. Jeśli było Cię stać, mogłeś mieć kar­na­wał z Rio w środ­ku la­ta...al­bo mek­syk, jes­li nie chciałeś zapłacić... 

myśl • 6 listopada 2011, 20:01

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki