Wyszukiwarka: kamienie szaniec

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ka­mienie sza­niec — zgromadziliśmy 124 teksty.

Szu­kaj ser­cem diamentów bo często diabeł pod­stępem zwykłe ka­mienie do nich upodabnia. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 26 czerwca 2010, 06:36

Są ludzie, dla których " przep­raszam " dla bliźniego, to tyl­ko chwi­la słabości.
I kiedy trwo­ga za­biera sen, a ka­mienie wrośnięte w dłoń bolą prośba­mi do Bo­ga o ot­warciu oczu...szu­kają sen­su swoich win cho­wając się za je­go Krzyż...

Ale to tyl­ko chwi­la, po­tem są
sobą...

Nie będziesz brał imienia Pa­na Bo­ga swe­go, nadaremnie. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 16 marca 2013, 20:07

Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia...
I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 sierpnia 2010, 10:24

Te­raz prze­noszę ka­mienie a jak urosnę będę prze­nosić góry... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 10 grudnia 2010, 18:05

Nie narze­kaj na małe ka­mienie na swo­jej drodze. Wejdź w czy­jeś za małe bu­ty i chodź w nich po górach. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 18 lipca 2010, 12:50

Stoję na brze­gu je­ziora twoich myśli. Słyszę me­lodię, która woła mnie na dru­gi brzeg, ale ja boję się po­ruszyć. Gdy­bym zaczęła stąpać na­wet naj­de­likat­niej po ziaren­kach pias­ku nasze­go cza­su, mogłabym po­dep­tać leżące tam kruche muszle twoich marzeń...
Wolę więc trwać na moim ska­lis­tym brze­gu i ra­nić sto­py o os­tre ka­mienie praw­dy, niż zniszczyć skra­wek two­jego serca... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 30 sierpnia 2010, 08:43

Wszys­cy po­tyka­my się o te sa­me kamienie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 11 kwietnia 2011, 18:31

Oso­by idące z pod­niesioną głową często po­tykają się o kamienie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 grudnia 2011, 15:12

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ta­ki, który wej­dzie po ciem­ku stro­mymi scho­dami naszej duszy i zniesie wszys­tkie ka­mienie, które ciążą sercu. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 4 listopada 2010, 20:33

Jak łat­wo dos­trzec płyt­kość, gdy na dnie znaj­dują się kamienie.. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:52krysta sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:42beti7474 sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:35M44G sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”

dzisiaj, 21:34eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:32CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 21:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st piękne słowa piękne ges­ty piękne kłam­stwa sztuczny [...]

dzisiaj, 21:22Cris sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”

dzisiaj, 21:14Cris sko­men­to­wał tek­st Wspomnienia mają świetną kon­dycję. [...]