Wyszukiwarka: jestem wredna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem wred­na — zgromadziliśmy 42 teksty.

Nie jes­tem podły czy wredny.
Jes­tem po pros­tu nieszczęśliwy. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 września 2011, 14:46

- ..opisz mi się.
- Po co? i tak nie uwie­rzysz w mo­je istnienie.
- Uwierzę..
- No dob­ra. Jes­tem piękną królewną, mie­szkam w pałacu, mam swo­jego księcia i jes­tem szczęśliwa.
- Faaaj­nie. Se­rio..bom­ba. A masz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 sierpnia 2009, 16:16

Jes­tem wredną ko­bietą. Moją naj­większą za­letą jest to, że nie chcę nią byc... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 6 sierpnia 2010, 22:38

Jes­tem wred­na, aro­gan­cka, niemiła?

Być może. Ale to dla­tego, że ktoś mi kiedyś po­wie­dział, że w życiu nie można być gor­szym od innych.
Trze­ba się dostosować. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 października 2009, 19:06

Egois­tka. Nienor­malna. Idiotyczna. Wred­na kłam­czucha. Plot­ku­je, źle się wy­raża, źle się ubiera. Wścib­ska i mało am­bitna bałaga­niara. Fałszy­wa i ok­ropna. Do nicze­go się nie na­daje, nicze­go w życiu nie osiągnie. Taką pos­trze­gają mnie niemal wszys­cy. A ja­ka jes­tem w Twoich błękit­nych oczach? Czy pot­ra­fisz mnie po­kochać? Czy od­ważysz się od­na­leźć mo­je za­lety i pog­rze­bać jakże złe wady? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 czerwca 2010, 10:33

...I Boże błagam, nig­dy nie do­puść do te­go, by naj­jaśniej­sza i naj­ważniej­sza gwiaz­da na mym niebie zgasła. Gdy ona spad­nie, błagam, zgaś mnie ra­zem z nią.Amen...

Ps.Jak­by ktoś nie zro­zumiał, to nie to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 listopada 2010, 22:38

To jest ten mo­ment kiedy znów po im­pre­zie do­wiadu­je się, co znów odwaliłam...
Później te cho­ler­ne wyrzu­ty su­mienia, ko­lej­na wy­maza­na z pa­mięci so­bot­nia noc w klubie...
Jes­tem ta­ka jak nig­dy nie chciałam być; cham­ska, wred­na, mająca wszys­tko głębo­ko w d....
Naj­gor­sze jest to, że prze­cież ta­ka nie jestem 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 października 2010, 14:24

Ten świat jest nie dla mnie nig­dy nie zro­zumiem dlacze­go ludzie tak postępują...jes­tem wi­docznie z in­ne­go świata..
in­ne­go bar­dzo odległego...
bardzo.... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 września 2010, 15:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki