Wyszukiwarka: jesteś dla mnie wszystkim

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­teś dla mnie wszys­tkim — zgromadziliśmy 69 tekstów.

Jak zwyk­le szłam szkol­nym ko­rytarzem, jak zwyk­le za kil­ka se­kund miałam GO minąć. Jak zwyk­le ON miał mnie minąć bez żad­ne­go zain­te­reso­wania. Ser­ce zaczy­na mi wa­lić jak osza­lałe. Tak, zo­baczyłam GO. To [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 68 fiszek • 7 grudnia 2009, 22:08

Gdy so­bie uświado­miłam, że jes­teś dla mnie wszys­tkim oka­zało się, że ja już dla Ciebie jes­tem nikim... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 8 czerwca 2010, 19:31

Jes­teś dla mnie wszystkim.
Ale prze­cież nie można mieć wszystkiego.. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 4 grudnia 2010, 10:59

Dla ludzi jes­teś zwykłym człowiekiem, dla mnie jes­teś wszystkim.
Dla ludzi jes­teś nor­malny, dla mnie jes­teś niezwykły.
Ludzie Cię nie lu­bią ,a ja Cię kocham. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 maja 2010, 20:00

Jes­teś pier­wszą myślą, gdy ra­no wstaję i os­tatnią myślą, gdy kładę się spać. To zbyt ba­nal­ne. Jes­teś dla mnie wszys­tkim. Po­wiet­rzem, tle­nem, mo­tywacją, ra­dością, marze­niem, spełnieniem, wiarą, nadzieją, miłością i ce­lem. Szansą, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 grudnia 2012, 14:47

Jes­teś dla mnie wszys­tkim, lecz wszys­tkiego mieć nie mogę
Cza­sem zachłan­ność i egoizm... rzu­ca o podłogę 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 września 2011, 02:20

Sios­tro, prze­de wszys­tkim jes­teś dla mnie dobrą przy­jaciółką. Choć raz na ja­kiś czas, trze­ba na­zywać rzeczy wprost, po imieniu. Nie. Nie ważne jak Ty mnie pos­trze­gasz. Dla mnie jes­teś dobrą przy­jaciółką i dos­ta­jesz ode mnie zaufa­nie i in­ne przy­wile­je na po­ziomie adek­watnym do two­jego sta­tusu. Na który uczci­wie so­bie zapracowałaś...

Zaw­sze da­waj­my dru­giemu człowieko­wi z siebie to, na co fak­tycznie zasługu­je - ni mniej, ni więcej... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 stycznia 2011, 09:27

Dziękuję Bo­gu ,za to ,że Cię poz­nałam ,że
zaopieko­wałeś się mną ,że po­kochałeś mnie mi­mo moich wielu wad.

Jes­teś moim światłem w ciem­ności,bi­ciem mo­jego ser­ca,moim aniołem.

Jes­teś dla mnie wszystkim. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 marca 2010, 21:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki