Wyszukiwarka: jej niebieskie oczy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jej niebies­kie oczy — zgromadziliśmy 18 tekstów.

- Kocham Cię - wyk­rztu­sił z siebie. Nie wie­dział cze­mu to po­wie­dział, ale czuł, że po­winien. Że po­winien się w końcu przyznać.
Spoj­rzała na niego ze zdzi­wieniem. Już cała ta sy­tuac­ja wy­dawała jej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 września 2009, 18:47

-Zatańczysz?
-Da­jesz mi wybór?
-Nie.
raz, dwa, trzy...
Pod­szedł po­woli, zde­cydo­wanie, pat­rząc Jej głębo­ko w oczy.
Wy­ciągnęła doń de­likatną, ak­sa­mitną dłoń.
Chwy­cił Ją moc­no i przy­ciągnął dy­namicznym ruchem ra­mion do siebie.
Wstrzy­mała od­dech, poczuła tyl­ko ciar­ki na plecach,
kiedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 października 2009, 18:22

Uwiel­biała je­go sil­nie ra­miona, który­mi ją otu­lał, gdy było źle.. Uwiel­biała je­go niebies­kie oczy, który­mi był tak bar­dzo w nią wpat­rzo­ny..Uwiel­biała je­go dłonie, który­mi gładził jej po­liczki, mówiąc, że będzie dob­rze.. Naj­bar­dziej niena­widziła w nim te­go, że ro­bił to z czys­tej przy­jaźni między nimi. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 maja 2010, 05:47

Za­kochałem się w dziew­czy­nie która:
- ma oczy tak niebies­kie w których tonę
- przy jej słowach za­tapiam zmysły
- jej duszy pragnę:* 

myśl
zebrała 30 fiszek • 10 czerwca 2011, 15:02

miał oczy niebies­kie, od­bi­jało się w nich bez­chmur­ne niebo, pat­rząc przeszy­wał ją na wy­lot,
wie­dział, tak on wie­dział, ze zaczer­wieni się gdy wyt­rzeszczy śle­pia, wołał do niej bu­raczek.... zaufała mu, a on [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 marca 2011, 01:37

Bał się te­go mo­men­tu, bał się ut­ra­ty swo­body, bał sie tych słów przyrzeczenia.
Wyczuła to, uśmie­chnęła się...
" Co ci jest Wol­ny Pta­ku, cze­go się boisz..."
" Wiesz cze­go się boję... Niebieska..."
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 sierpnia 2009, 18:10

-Jes­teś cho­ra- szepnął.
Jej niebies­kie oczy za­lały się łza­mi. Jak to cho­ra? Ow­szem przyszłam do le­karza ale na ru­tyno­we ba­danie a tym­cza­sem runął jej cały świat.
-Ale wy­leczy mnie pan? boże.. ile jeszcze będę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że smut­ne są dni, kiedy człowiek odchodzi.
To wspa­niałe, jaką lek­cję życia można dos­tać od niez­na­jomych ludzi.

Kil­ka metrów przez trumną stała młoda ko­bieta, ko­jarzę ją ze skle­pu. Na co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 lutego 2011, 17:14

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki