Wyszukiwarka: iskierki

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: is­kier­ki — zgromadziliśmy 243 teksty.

Tak bar­dzo mnie już ra­nią niedomówienia w re­lac­jach naszych niedoskonałych…
Każde słowo niczym nóż przeszy­wa wnętrza serc obolałych…
Już Two­je rzęsy nie trze­począ w ra­dos­nych mnie po­wita­niach…a uśmiech nie ma już te­go blas­ku jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 152 fiszki • 6 maja 2010, 10:37

I na­wet po tak długim cza­sie, od­na­lazłam w Twoim spoj­rze­niu tą is­kierkę, która zapłonęła tyl­ko dla mnie ... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 29 września 2010, 17:06

Nie gaś małego światełka na­wet jeżeli wy­daje Ci się niepot­rzeb­ne, bo być może jest ono dla ko­goś os­tatnią is­kierką nadziei... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 13 listopada 2010, 17:51

Tęskno­ta to wy­palo­ne is­kier­ki wiary w me­lan­cho­lij­nym spojrzeniu.
To krótkie Jes­tem, Przep­raszamPa­miętam za­war­te w Amen 

myśl
zebrała 78 fiszek • 20 stycznia 2011, 13:10

` Na­wet nie wiesz ja­kie to trud­ne. Pat­rzeć na Ciebie każde­go dnia z is­kier­ka­mi w oczach i uda­wać że nic się nie stało. A właśnie że się stało i na­wet nie zda­jesz so­bie z te­go sprawy.. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 17 kwietnia 2010, 20:38

Mała is­kier­ka nadziei, gdy przy­pad­kiem spot­kają się nasze spojrzenia. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 października 2010, 18:22

I na­wet gdy­by całe zło świata sku­mulo­wało się we mnie, to wierz mi- dla Ciebie od­na­lazłabym choćby is­kierkę dobra. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 30 listopada 2010, 11:00

Mil­czę na wszys­tkie pochwały i kom­ple­men­ty skiero­wane do mo­jej oso­by.
Ni­by dlacze­go miałabym dzięko­wać ludziom za ich włas­ne, po­zytyw­ne od­czu­cia, które w do­dat­ku ja sa­ma wzbudziłam ?
Czu­cie po pros­tu jest w człowieku, al­bo też go nie ma. Nic tu­taj więcej nie pot­rze­ba.


Ja tyl­ko po­budzam ra­dosną is­kierkę w oku... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 22 marca 2011, 17:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wszystkie
Filtruj wyniki