Wyszukiwarka: hobby

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: hob­by — zgromadziliśmy 28 tekstów.

Czyżby cze­kanie stało się jej no­wym hobby? 

myśl
zebrała 153 fiszki • 24 marca 2011, 00:01

Zdo­bywa­nie ser­ca jest piękne, ale nie czyń z te­go hobby. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 15 sierpnia 2010, 14:24

Mam no­we hobby:
Spoglądam na marze­nia przez szybę rzeczywistości. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 17 maja 2011, 07:39

Nieg­dyś nauka była wszys­tkim, od hob­by po pasję.
Współczes­ny jej rozwój nie do­cenia od­kryć na papierze. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 czerwca 2011, 20:40

"Mo­je marze­nia mają dziw­ne hob­by ...
Lu­bią spa­cero­wać w no­cy po to­rach, wpa­dają w eufo­rię, gdy po­ciąg zmie­rza w ich stronę z zaw­rotną prędkością ...
Wiedzą, że nie mają szans na spełnienie, jed­nak w os­tatniej chwi­li próbują jeszcze uciekać ..." 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 maja 2010, 20:55

I choć in­ne ma­my po­ran­ki, in­ne dni, obo­wiązki, zna­jomych in­ne hob­by, oko­lice, ale ma­my wspólne niebo, wszędzie są wscho­dy i zacho­dy słońca, to mi da­je nadzieję że to niebo nas jeszcze połączy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 lipca 2011, 13:06

Czy ktoś kiedyś zas­ta­nawiał się nad tym co spra­wiłoby mi przyjemność?!
Cho­lera!
Czy wbi­janie mi noża w ple­cy to Wasze hobby?...~Egoistka 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 października 2010, 15:44

Twoim hob­by jest chy­ba ra­nienie innych.
Bar­dzo dob­rze Ci to wychodzi. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 marca 2010, 21:48

Jes­teś moją ob­sesją, hob­by, które­go nig­dy nie miałam
a tak się śmiałam gdy mówiłeś, że twój urok zniewa­la. ' 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 grudnia 2009, 17:13

Sno­bizm od pas­ji po­zor­nie się nie różni. Sno­ba poz­nasz po zgorzkniałości, a pas­jo­nata po ra­dości, którą czer­pie z każdej chwi­li poświęco­nej swe­mu hobby. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 lipca 2010, 16:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:24jantar sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:22shulag sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:21Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:19Niusza sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:18Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 19:16jantar sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 19:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2