Wyszukiwarka: hobby

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: hob­by — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Czyżby cze­kanie stało się jej no­wym hobby? 

myśl
zebrała 153 fiszki • 24 marca 2011, 00:01

Zdo­bywa­nie ser­ca jest piękne, ale nie czyń z te­go hobby. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 15 sierpnia 2010, 14:24

Mam no­we hobby:
Spoglądam na marze­nia przez szybę rzeczywistości. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 17 maja 2011, 07:39

Nieg­dyś nauka była wszys­tkim, od hob­by po pasję.
Współczes­ny jej rozwój nie do­cenia od­kryć na papierze. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 czerwca 2011, 20:40

"Mo­je marze­nia mają dziw­ne hob­by ...
Lu­bią spa­cero­wać w no­cy po to­rach, wpa­dają w eufo­rię, gdy po­ciąg zmie­rza w ich stronę z zaw­rotną prędkością ...
Wiedzą, że nie mają szans na spełnienie, jed­nak w os­tatniej chwi­li próbują jeszcze uciekać ..." 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 maja 2010, 20:55

I choć in­ne ma­my po­ran­ki, in­ne dni, obo­wiązki, zna­jomych in­ne hob­by, oko­lice, ale ma­my wspólne niebo, wszędzie są wscho­dy i zacho­dy słońca, to mi da­je nadzieję że to niebo nas jeszcze połączy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 lipca 2011, 13:06

Czy ktoś kiedyś zas­ta­nawiał się nad tym co spra­wiłoby mi przyjemność?!
Cho­lera!
Czy wbi­janie mi noża w ple­cy to Wasze hobby?...~Egoistka 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 października 2010, 15:44

Twoim hob­by jest chy­ba ra­nienie innych.
Bar­dzo dob­rze Ci to wychodzi. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 marca 2010, 21:48

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki