Wyszukiwarka: fotografia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fo­tog­ra­fia — zgromadziliśmy 99 tekstów.

Fo­tog­ra­fia zap­rasza sztukę do tańca. 

myśl dnia z 13 lutego 2013 roku
zebrała 230 fiszek • 4 października 2010, 20:52

W dzi­siej­szych cza­sach za­nika ma­gia fo­tog­ra­fii.Te­raz ro­bimy słod­kie zdjęcia na nk,z który­mi nie łączą się żad­ne wspom­nienia.Zdjęcia ro­bione tyl­ko dla komentarzy. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 7 lutego 2010, 12:35

Fo­tog­ra­fia- ułamek se­kun­dy , który może trwać wiecznie. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 31 grudnia 2010, 15:04

Oni...Dwa światy,dwo­je ludzi.Choć tak różni,przez życie pos­ta­nowi­li ra­zem iść.Dob­re dni w garść chwy­tają i do szka­tułki cho­wają.By w wieku star­czym do nich powrócić,jak do wyb­lakłych fo­tog­ra­fii.Gdy jed­no w dołek wpa­da,dru­gie de­likat­nie za uszko w górę ciągnie.
By­wa,że się spierają,ciche dnie też miewają.Ale zdają so­bie sprawę,że ideałów nie ma.
Naj­ważniej­sze to umieć zaak­cepto­wać i przyz­nać ko­muś in­ne­mu rację 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 sierpnia 2010, 00:06

To fo­tog­raf kreśli skraw­ki swo­jej duszy różno­bar­wną pa­letą emoc­ji na zdjęciach pop­rzez wro­ta duszy…


In­spi­rowa­ne myślą ~ulubiienica
„Dusza nie wychodzi na fo­tog­ra­fii ... *
Jed­nak łat­wo ją zo­baczyć w czyichś oczach.”
 

myśl
zebrała 74 fiszki • 1 lipca 2011, 00:41

Z praw­da jest jak z fo­tog­ra­fia - można uchwy­cic tyl­ko jed­na chwi­le. Po tej chwi­li , bedzie cal­kiem in­na chwila 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 lipca 2011, 15:20

A miłość nieśmier­telna, na­wet gdy po­pełnia sa­mobójstwo - nie umiera. Dla­tego nig­dzie też nie ma gro­bu. Bo miłość to czas. To każda chwi­la. Co była, jest i nig­dy się nie zat­rzy­ma. Na­wet gdy już daw­no za­pom­niana. I gdy wy­daje się, że tyl­ko sta­ra fo­tog­ra­fia o niej przy­pomi­na, ona trwa w ser­cu każde­go, kto się z nią zet­knął...


*nieko­nie­cznie mam na myśli sa­mobójstwo człowieka 

myśl
zebrała 66 fiszek • 29 września 2010, 12:49

Uk­radłam pióro ze skrzydła Anioła
I piszę …
Choć tak bar­dzo kocham fotografię. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 11 września 2010, 12:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wszystkie
Filtruj wyniki