Wyszukiwarka: fikcja

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fik­cja — zgromadziliśmy 114 tekstów.

Fik­cja w poez­ji - często się zdarza.
Ale rzad­ko pro­wadzi to - do ołtarza. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 2 czerwca 2011, 13:11

Chwy­cił przez­nacze­nie w swo­je ręce krzycząc w jej twarz to w Twoich oczach tonę codzien­nie, Ty je­dyna za­sypiasz w kącie mo­jej głowy, z moim ser­cem tworzysz sym­fo­nie, pod skórą noszę Twój do­tyk. Przez­nacze­nie to fik­cja w którą uwie­rzyłaś chwyć moją dłoń i po­nieś się sza­leństwu dwóch dusz zaklętych w nasze ciała. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 2 sierpnia 2010, 17:58

Może społeczeństwo nie jest ta­kie głupie, tyl­ko w od­ruchu ra­towa­nia siebie czmychają w fikcję? 

myśl
zebrała 70 fiszek • 20 listopada 2010, 17:36

Połącze­nie praw­dy z fik­cją tworzy naj­bar­dziej prze­konujące kłamstwa. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 15 czerwca 2011, 07:27

wyob­raźnia jest pod­sta­wowym bu­dul­cem fikcji 

myśl
zebrała 62 fiszki • 31 stycznia 2012, 10:37

Tyl­ko w ki­nie jak w sce­nariu­szu. Życie fik­cji nie lu­bi. Zaskakuje... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 30 sierpnia 2010, 11:33

Tworzy­my so­bie fik­cję, przyj­mu­jemy ją za prawdę, a po­tem sa­mi dzi­wimy się so­bie, że całe nasze życie to kłamstwo. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 29 marca 2010, 19:43

Cza­sem życie naśla­duje fik­cję.
A może to fik­cja odzwier­cied­la życie..? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 lipca 2010, 21:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wszystkie
Filtruj wyniki