Wyszukiwarka: feniks

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fe­niks — zgromadziliśmy 58 tekstów.

ot­rzy­muje ciosy od ludzi, życia, losu...

pier­wszy, dru­gi, trze­ci i kolejne...

i kiedy będę już leżał

czołem do­tykając ziemi,

myślisz, pogrążony w roz­paczli­wej agonii...

od­rodzę się na no­wo niczym fe­niks z popiołów...

sil­niej­szy niż kiedykolwiek...

i nikt i nic nie sta­nie mi już na drodze... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lipca 2010, 16:04

`od­rodzę się jak Feniks
z popiołów..


i ta świado­mość ,że nig­dy nie będę naj­ważniej­sza..dla nikogo..` 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2011, 13:50

Tak nap­rawdę nie przes­ta­jemy kochać... zaczy­namy tyl­ko ig­no­rować w so­bie to uczu­cie, mając nadzieje że z cza­sem znik­nie, ale zni­kając za­biera jakąś cząstkę nas samych.
Kiedy w końcu przes­ta­jemy je od­czu­wać... wydaje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2011, 19:52

Jes­tem tu… mus­ka­na przez let­ni wiatr wpat­ru­je się w ten krzyż …
Jes­tem tu nad twoim gro­bem i czuję jak wszys­tko we mnie drży …
Już dłużej tak nie mogę … Mo­je ciało krzyczy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2013, 20:52

War­sza­wa jest niczym fe­niks od­radzający się z po­piołów, to mias­to po­win­no stać się miej­scem osób dla których świat legł w gru­zach, tak jak w gru­zach legła War­sza­wa. Po­win­na stać się sym­bo­lem od­rodze­nia i no­wego życia, bo zaw­sze jest po­ra by od­bu­dować to co zburzo­ne w naszym życiu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2012, 22:36

upadam
wstaję
jak fe­niks od­radzam się z popiołów
idę dalej
zacze­piana przez rozum
potrąca­na przez głupotę
ka­leczo­na przez ludzi
sil­na, niewin­na, nowa
idę
dokąd?
do szczęścia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 grudnia 2009, 01:01

Te ser­ce , które było prze­syco­ne miłością do Ciebie, te­raz jest już tyl­ko gar­stką po­piołu...
A jed­nak w tym po­piele zag­rze­bana jest miłość.
Przyjdź, kochaj mnie.
Daw­na miłość nie wróci...
Ona od­rodzi się z po­piołu jak fe­niks, by kochać jeszcze mocniej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 marca 2011, 22:50

Wiele ra­zy umierałam i od­radzałam sie z po­piołów jak feniks. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2011, 16:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki