Wyszukiwarka: feniks

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fe­niks — zgromadziliśmy 58 tekstów.

Dup­cyngiel twój, płonący za kierow­nicą roz­bi­tego BMW se­rii 5, nie Fe­niks i z po­piołów się nie odrodzi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 września 2012, 14:11

Zmie­rzch sym­bo­li będzie is­krą dla od­tworze­nia się z płomieni feniksa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 października 2011, 10:46

Nie mar­tw się tym, że stra­ciłeś nadzieję, ona jest jak Fe­niks, każde­go dnia od­radza się na nowo. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 listopada 2011, 16:38

ot­rzy­muje ciosy od ludzi, życia, losu...

pier­wszy, dru­gi, trze­ci i kolejne...

i kiedy będę już leżał

czołem do­tykając ziemi,

myślisz, pogrążony w roz­paczli­wej agonii...

od­rodzę się na no­wo niczym fe­niks z popiołów...

sil­niej­szy niż kiedykolwiek...

i nikt i nic nie sta­nie mi już na drodze... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lipca 2010, 16:04

`od­rodzę się jak Feniks
z popiołów..


i ta świado­mość ,że nig­dy nie będę naj­ważniej­sza..dla nikogo..` 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2011, 13:50

Tak nap­rawdę nie przes­ta­jemy kochać... zaczy­namy tyl­ko ig­no­rować w so­bie to uczu­cie, mając nadzieje że z cza­sem znik­nie, ale zni­kając za­biera jakąś cząstkę nas samych.
Kiedy w końcu przes­ta­jemy je od­czu­wać... wydaje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2011, 19:52

Jes­tem tu… mus­ka­na przez let­ni wiatr wpat­ru­je się w ten krzyż …
Jes­tem tu nad twoim gro­bem i czuję jak wszys­tko we mnie drży …
Już dłużej tak nie mogę … Mo­je ciało krzyczy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2013, 20:52

War­sza­wa jest niczym fe­niks od­radzający się z po­piołów, to mias­to po­win­no stać się miej­scem osób dla których świat legł w gru­zach, tak jak w gru­zach legła War­sza­wa. Po­win­na stać się sym­bo­lem od­rodze­nia i no­wego życia, bo zaw­sze jest po­ra by od­bu­dować to co zburzo­ne w naszym życiu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2012, 22:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki