Wyszukiwarka: facetach

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fa­cetach — zgromadziliśmy 836 tekstów.

Po­wiadają że mężczyźni lu­bią zdo­byc poczu się zwy­cięzca­mi i rzucic.
I jest to prawda.
Ale czy aż tak bar­dzo mężczyźni i ko­biety się w tym wzgędzie różnią? One też uwiel­biają uwieźc, czu się pożadaną, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 maja 2010, 12:48

Za­nim zde­cydu­jesz się na by­cie z fa­cetem, pos­ta­raj do­wie­dzieć się do cze­go jest zdolny. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 października 2010, 10:24

Fa­ceci to świ­nie, ko­biety to su­ki... Ale ma­my na ziemi zwierzyniec. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 listopada 2010, 16:28

Be­zin­te­resow­ność to pod­sta­wa do po­ciąga­nia fa­cetów za sznur­ki ! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 września 2010, 19:58

-Jeśli chodzi o fa­cetów to raczej nie przy­wiązy­wałbym do nich zbyt­niej wagi.
To jak z tram­wa­jem czy auto­busem - zaw­sze będzie następny.
-Ja czuję, że mój os­ta­ni już odjechał.
-Niedługo wróci kiedy się zo­rien­tu­je ze ważne­go pa­sażera nie zabrał.


*auten­tyczna roz­mo­wa z kumplem 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 lutego 2010, 22:39

Zde­mora­lizo­wana młodzież
Roz­pus­tne dziwki
Cham­scy faceci
Pat­rzysz i myślisz :
to całkiem in­ny, od­legły świat,
nig­dy tak nis­ko nie upadnę...

A życie pisze różne scenariusze... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 grudnia 2009, 18:48

Jeśli fa­cet nie od­biera od ciebie te­lefo­nu to znaczy, że nie chce z tobą roz­ma­wiać.
Jeśli ko­bieta nie od­biera od ciebie te­lefo­nu to znaczy, że al­bo nie chce z tobą roz­ma­wiać, al­bo spraw­dza ile ra­zy będziesz dzwonił. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 grudnia 2010, 21:28

Był jed­nym z wielu fa­cetów, którzy prze­winęli się przez mo­je łóżko, ale ja­ko je­dyny całował mo­je dłonie. Może właśnie dla­tego pragnęłam, by zos­tał w moim życiu chwilę dłużej. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 lutego 2011, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki