Wyszukiwarka: facetach

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fa­cetach — zgromadziliśmy 836 tekstów.

Zde­mora­lizo­wana młodzież
Roz­pus­tne dziwki
Cham­scy faceci
Pat­rzysz i myślisz :
to całkiem in­ny, od­legły świat,
nig­dy tak nis­ko nie upadnę...

A życie pisze różne scenariusze... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 grudnia 2009, 18:48

Jeśli fa­cet nie od­biera od ciebie te­lefo­nu to znaczy, że nie chce z tobą roz­ma­wiać.
Jeśli ko­bieta nie od­biera od ciebie te­lefo­nu to znaczy, że al­bo nie chce z tobą roz­ma­wiać, al­bo spraw­dza ile ra­zy będziesz dzwonił. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 grudnia 2010, 21:28

Jak długo żona­ty fa­cet może żyć bez sexu?
Do mo­men­tu aż po­godzi się z teściową. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 grudnia 2012, 18:29

Był jed­nym z wielu fa­cetów, którzy prze­winęli się przez mo­je łóżko, ale ja­ko je­dyny całował mo­je dłonie. Może właśnie dla­tego pragnęłam, by zos­tał w moim życiu chwilę dłużej. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 lutego 2011, 00:00

- Ja­ki był naj­gor­szy dzień w twoim życiu?
- To nie był dzień, to była noc. Dla mnie naj­mroczniej­sza noc ze wszys­tkich. Leżąc przy moim mężczyźnie zro­zumiałam, że za­leży mu wyłącznie na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 sierpnia 2009, 14:30

Tak, mam pod no­sem niesa­mowitą, być może na­wet niepow­tarzalną okazję w pos­ta­ci wspa­niałego fa­ceta. Szko­da tyl­ko, że nie mogę z niej skorzys­tać, po­nieważ moją głowę zap­rząta in­na pa­ra oczu.
Kom­pli­kac­ja to mo­je dru­gie imię. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 kwietnia 2011, 09:32

Dlacze­go słowa fa­cetów (nie wszys­tkich oczy­wiście) są ta­kie pus­te, a my nie zdając so­bie z te­go spra­wy wie­rzy­my w nie?? Myślę, że ko­biety częściej dot­rzy­mują da­nego słowa (cho­ciaż pew­nie są ta­kie, które [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 października 2009, 19:16

fa­cet z mat­my po­wie­dział że jeżeli nie ma roz­wiąza­nia, to równa­nie nie jest prawdziwe.

nie śpię już drugą noc...
czy mo­je życie jest imaginacją...? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 marca 2010, 21:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki